سخن انديشهبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در گاتاها سرودهای اشوزرتشت، از پرسشهای نخستینی که هر کس از خود میپرسد سخن گفته شده است: «ای مزدا اهورا با آوای خود، به خرد و اندیشــهی من، که با این نیایشها راستی و اندیشهی نیک را برای همیشه نگاهبانم، بیاموز و بازگوی که در آغاز، هستی و آفرینش چگونه پدیدار گشته است.» (یسنای ۸2 - بند )11 «روان جهان به شــما گله میدارد، برای چه مرا آفریدی؟ چه کسی مرا به کالبد هستی درآورد؟ خشم و زور و دستیازی و سنگدلی و گستاخی مرا فرا گرفته است. مرا جز تو پشــتی و پناهی نیست. رهانندهی نیک که مرا برهاند به من بنمای.» (یسنای ۹2 - بند )1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.