سورنا : سردار-پهلوان اشکانی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ســورنا یا سورن، به چم(:معنی) نیرومند، سپهبد ارتش پارتیان را با پاژنام ســردار ســپهبد رستم ســورن پهلو نیز خواندهاند کــه زندگی هرچند کوتــاه (از ۲۵ تا ۲۸ پیش از مســیح) اما حماســیاش آوازهای دیرینه را در تاریخ و اســتورهی روزگار باستان به یادگار گذاشته است. او یکی از ســرداران بزرگ و نامدار اشــکانی اســت که ســپاه ایران را در نخســتین جنگ با رومیان فرماندهی کــرد و رومیهــا را که تــا آن زمان در همــه جا پیروز بودند، برای نخســتین بار با شکستی ســخت و تاریخی روبهرو ساخت. او از خاندان سورن، یکی از هفت خاندان نامدار ایرانی (در زمان اشکانیان و ساســانیان)، بود. برخی از پژوهشگران سورنا را با رستم دســتان، پهلوان حماسی ایران، یکی میدانند. یادآوری نام رستم در منظومهی پهلوی اشکانی درخت آسوریک پیوند او را با اشکانیان نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.