کشته شدن سیاوش

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه باستانشناسی

سرگذشت ايران )38(

در پی شیفتگی سودابه همسر یمنی کاووس به پســر نیمهتورانی شــهریار، ســیاوش از پذیرش چنین عشقی سرباز زد. سودابه پس از آشکار شــدن داســتان برای پیشگیری از رســوایی ســیاوش را گنــاهکار خواند که ســرانجام ســیاوش با آزمایش کهن گذر از آتش از رسوایی درباری رهایی یافت. بــه هر روی، در پی این رخداد ســیاوش از پدرش خواســت تا او را همراه؛ یک سپاه به نبرد در برابر تورانیان بفرســتد. در پس سه روز نبرد افراســیاب (لقب شــهریاران توران که به یاد افراســیاب، پســر پشنگ، بر خود گذاشتند)، با فرســتادن پیشکشهایی از در آشتی آمد و آمودریا را مرز دو کشور دانست. سیاوش پذیرفت ولی کاووس خشمگین شد و از او خواست تا نبرد را دنبال کند. سیاوش ناخشــنود از پدرش به دربار توران پناه برد. تورانیــان او را ارج نهادند، دختی بزرگزاده را بــه او دادند و اینچنیــن فرزندی به نام فرود زاده شد. ســیاوش ســپس با فرنگیس، دخت شهریار توران نیز پیوند زناشــویی بســت که از این پیوند خســرو (هئوسَرَو) پا به جهان گذاشت. سرانجام در پی بدخواهیهای گرسیوز، برادر افراسیاب توران، سیاوش دچار چالش با دربار و سپس سرش بریده شد. فرنگیس در پی این رخداد پنهانی خسرو را زاد (به دنیا آورد). در پی آگاه شــدن ایرانیــان از مرگ ســیاوش و چگونگی آن رستم کشــور (لقب نخستین پهلوان ایــران که به یاد رســتم پور زال بر خود میگذاشتند)، چنان برآشفت که به دربار رفت و به دور از ترس ســودابه کســی که ســیاوش را از ایران رنجانده بود، را کشت. سپس ســپاه را به دور از فرمان شهریار آمادهی تاختن به توران کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.