نذر در آیین زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بهترین‌شــیوه‌‌پیشکش‌مینوی‌(نذر‌کردن)‌در‌بینش‌اشوزرتشت،‌ انجام‌کار‌نیک‌است.‌آشکار‌است‌که‌هرکس‌هنر‌و‌توانایی‌ویژ ‌های‌ دارد،‌بر‌او‌شایسته‌است‌تا‌بخشی‌دارایی‌خویش‌مانند‌(هنر،‌دانش،‌ ثروت،‌سخن)‌را‌به‌نیازمندان‌نیز‌برساند.‌ انســان‌در‌بخ ‌شهای‌گوناگــون‌مادی‌و‌مینــوی‌نیازهایی‌دارد،‌ بنابراین‌همــه‌به‌گونــ ‌های‌نیازمندند.‌در‌برابرآن‌هرانســانی‌نیز‌ توانمند ‌یهای‌مادی‌و‌مینوی‌گوناگونی‌دارد‌که‌برخی‌برتر‌و‌بیشتر‌ از‌دیگران‌اســت.‌‌چنانچه‌بخشی‌از‌این‌گونه‌توانمندی‌به‌ریخت‌ (شــکل)‌رایگان‌به‌نیازمندان‌رسانده‌شود،‌بهترین‌شیوه‌پیشکشی‌ (نذر)‌خواهد‌بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.