انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری، برترین در یزد

Amordad Weekly Newspaper - - News - گردآوری سیاوش نمیرانیان

انجمن‌اولیا‌و‌مربیان‌دبســتان‌پسران ‌هی‌ دینیاری‌در‌جایــگاه‌برترین‌انجمن‌اولیا‌ در‌اســتان‌یزد‌برگزیده‌شــد.‌همچنین‌ این‌آموزشگاه‌ویژ‌هی‌زرتشتیان‌توانست‌ جایگاه‌چهارم‌کشوری‌را‌ازآ ِن‌خود‌کند.‌ از‌همی ‌نروی‌در‌برنام ‌های‌که‌۵۲‌مهرماه‌ برگزار‌شــد‌از‌ســوی‌آموزش‌و‌پرورش‌ اســتان‌یزد‌از‌مدیر‌دبســتان‌دینیاری‌و‌ مدیر‌انجمن‌اولیا‌و‌مربیان‌این‌آموزشگاه‌ سپا ‌سداری‌شد. بــه‌ گفتــ ‌هی‌ محمدمهــدی‌ محقــق،‌ فرنشــین(:رییس‌)گروه‌انجمن‌اولیا‌و‌مربیان‌ اداره‌کل‌آموزش‌و‌پرورش‌استان‌یزد‌انجمن‌ اولیا‌و‌مربیان‌برتر،‌انجمن‌هایی‌هســتند‌که‌ بیشــتر‌از‌۰۹‌درصد‌امتیازهای‌شاخ ‌صهای‌ ارزیابی‌را‌به‌دست‌آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.