پروندهی «سپنتا» ، ماجرای «نیکنام»

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد آریا جوانمردی

ماجرا از کجا آغاز شد؟ حکم دیوان عدالت اداری برای ماندن یا رفتن!

پنجمین‌دور‌هی‌انتخابات‌شوراهای‌شهر‌و‌روستا‌ ۹۲‌اردیبهش ‌تماه‌۶۹۳۱‌همزمان‌با‌دوازدهمین‌ دور‌هی‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌برگزار‌شد‌و‌ برگزیدگان‌شــهرها‌و‌روستاهای‌سراسر‌کشور‌ مشخص‌شــدند.‌در‌این‌میان‌سرنوشت‌سپنتا‌ نیکنام،‌که‌از‌برگزیدگان‌زرتشتی‌شورای‌شهر‌ یزد‌است،‌همچنان‌نامعلوم‌است.

ســپنتا‌نیکنام‌هموند‌چهارمین‌دور‌هی‌شورای‌ شــهر‌یزد،‌در‌انتخابات‌دور‌هی‌پنجم‌شورا‌نیز‌ نامزد‌م ‌یشــود‌اما‌در‌هنگام‌بررسی‌صالحیت‌‌ نامزدها‌نام ‌هی‌شورای‌نگهبان‌شرایط‌را‌کمی‌ پیچیده‌م ‌یکند. بنابر‌ابالغیه‌شورای‌نگهبان‌که‌احمد‌جنتی‌دبیر‌ این‌شــورا‌آن‌را‌در‌تاریخ‌۶۲‌فروردی ‌نماه‌۶۹۳۱‌ امضا‌کرده‌اســت‌حضور‌غیرمسلمانان‌به‌عنوان‌ نامزد‌انتخابات‌شــوراهای‌شهر‌و‌روستا‌خالف‌ شــرع‌اســت.‌در‌تبصر‌هی‌یک‌ماده‌۶۲‌قانون‌ تشکیالت،‌وظایف‌و‌انتخابات‌شوراهای‌اسالمی‌ کشور‌آمده‌است:‌«اقلی ‌تهای‌دینی‌شناخت ‌هشده‌ در‌قانون‌اساسی‌به‌جای‌اسالم‌باید‌به‌اصول‌دین‌ خود‌اعتقاد‌و‌التزام‌عملی‌داشته‌باشند.»‌شورای‌ نگهبــان‌در‌این‌زمینه‌اعالم‌م ‌یکند‌در‌برخی‌از‌ مناطق‌کشــور‌که‌اکثریت‌مردم‌مسلمان‌و‌پیرو‌ مذهب‌رســمی‌کشور‌هستند،‌افراد‌غیرمسلمان‌ خود‌را‌داوطلب‌عضویت‌در‌شــوراهای‌اسالمی‌ شــهر‌و‌روستا‌نم ‌ود‌هاند‌که‌این‌موضوع‌براساس‌ گفت ‌ههای‌امام‌خمینی‌(ره)،‌خالف‌موازین‌شرع‌ اســت.‌پس‌از‌طرح‌این‌موضــوع‌در‌مجلس‌ علی‌الریجانی‌رییس‌مجلس‌دســتور‌م ‌یدهد‌ تا‌قانون‌شــوراها‌به‌اجرا‌در‌بیاید‌که‌بر‌اساس‌ آن‌اقلی ‌تهای‌دینی‌م ‌یتوانستند‌برای‌انتخابات‌ شورای‌شهر‌نامزد‌شوند. سپنتا‌نیکنام‌یکی‌از‌نامزدهای‌غیرمسلمان‌که‌ از‌شــهر‌یزد‌نامزد‌شده‌بود‌توانست‌با‌به‌دست‌ آوردن‌بیــش‌از‌۱۲‌هزار‌رای‌و‌کســب‌جایگاه‌ هفتم‌به‌شــورای‌شــهر‌راه‌پیدا‌کند‌و‌یکی‌از‌ منتخبین‌شــهر‌یزد‌باشــد.‌این‌درحالی‌است‌ که‌جمعیت‌زرتشــتیان‌شهر‌یزد‌نزدیک‌به‌سه‌ هزار‌تن‌اســت‌که‌نشا ‌ن‌م ‌یدهد‌نیکنام‌با‌رای‌ غیرهمیکشان‌خود‌به‌شورا‌راه‌یافته‌است.

شکایت نامزد شکست خورده

شــورای‌شهر‌یزد‌در‌یکم‌شهریورماه‌کار‌خود‌را‌ آغــاز‌کرد‌و‌نیکنام‌یکی‌از‌۱۱‌هموند‌اصلی‌این‌ شــورا‌بود،‌اما‌پس‌از‌چندی‌دیوان‌عدالت‌اداری‌ به‌تاریخ‌۳۱‌شهریورماه‌رایی‌را‌صادر‌م ‌یکند‌که‌ فعالیت‌نیکنام‌را‌با‌حاشی ‌ههایی‌روب ‌هرو‌کرد. علی‌اصغر‌باقری‌نامزد‌اصولگرا‌که‌در‌انتخابات‌ شورای‌شهر‌به‌جایگاه‌۵۴‌دست‌یافته‌بود‌و‌تنها‌ ۷۰۷۷‌رای‌داشت‌با‌استناد‌به‌ابالغیه‌احمد‌جنتی‌ نسبت‌به‌حضور‌نیکنام‌در‌شورای‌شهر‌شکایت‌ م ‌یکند‌و‌شــعب ‌هی‌۵۴‌دیــوان‌عدالت‌اداری‌در‌ تاریخ‌۳۱‌شهریورماه‌رای‌به‌تعلیق‌موقت‌سپنتا‌ نیکنام‌م ‌یدهد. این‌رویدادها‌باعث‌م ‌یشــود‌تا‌شخصی ‌تهای‌ گوناگونی‌نسبت‌به‌آن‌واکنش‌نشان‌دهند.‌برای‌ نمونه‌غالمعلی‌سفید‌رییس‌شورای‌شهر‌یزد‌در‌ سخنان‌خود‌در‌صحن‌شورا‌اعالم‌م ‌یکند‌حکم‌ تعلیق‌سپنتا‌نیکنام‌را‌اجرا‌نخواهد‌کرد‌و‌اگر‌ناچار‌ به‌اجرای‌آن‌باشد‌استعفا‌خواهد‌داد.‌ اسفندیار‌اختیاری‌نمایند‌هی‌زرتشتیان‌در‌مجلس‌ نیز‌این‌حکم‌را‌بدعت‌نامید‌که‌باعث‌خواهد‌شد‌ تا‌در‌آینده‌انتخابا ‌تهای‌دیگر‌را‌تحت‌تاثیر‌قرار‌ دهد.‌علی‌مطهری‌نایب‌رییس‌مجلس‌نیز‌دیگر‌ شخصیتی‌بود‌که‌نسبت‌به‌تعلیق‌نیکنام‌واکنش‌ نشــان‌داد.‌او‌از‌پیگیر ‌یهای‌مجلس‌با‌کمک‌ ابزارهــای‌نظارتی‌خبر‌داد.‌ای ‌تاهلل‌بیات‌زنجانی‌ از‌مراجع‌تقلید‌دربار‌هی‌استفتایی‌که‌از‌او‌دربار‌هی‌ عضویت‌اقلی ‌تها‌در‌شــورا‌گرفته‌شــده‌حضور‌ اقلی ‌تها‌در‌شورای‌شهر‌را‌بالمانع‌دانسته‌است.‌‌ تعلیق‌نیکنام‌با‌مرخصی‌اجباری‌۵۱‌روز‌ه‌همراه‌ شد‌تا‌وضعیت‌او‌مشخص‌شــود‌که‌در‌همین‌ راستا‌کمیت ‌هی‌س ‌ه‌نفره‌حقوقی‌هیات‌نظارت‌بر‌ انتخابات‌شورای‌اسالمی‌شهر‌و‌روستا‌در‌استان‌ یزد‌تشکیل‌جلسه‌داد‌و‌بار‌دیگر‌صالحیت‌نیکنام‌ را‌تایید‌کرد.‌ایــن‌پایان‌کار‌نبود‌چون‌عضویت‌ نیکنام‌در‌شورای‌شهر‌با‌سخنان‌آی ‌تاهلل‌یزدی‌ وارد‌فاز‌جدیدی‌شــد.‌آیــ ‌تاهلل‌یزدی‌تصمیم‌ فقهای‌شورا‌نگهبان‌مبنی‌بر‌توقف‌فعالیت‌نیکنام‌ را‌قانونی،‌شــرعی،‌قطعی‌و‌غیرقابل‌برگشــت‌ خواند.‌پس‌از‌این‌ســخنان‌عباسعلی‌کدخدایی‌ ســخنگوی‌شــورای‌نگهبان‌نیز‌رای‌شورای‌ نگهبان‌را‌الز ‌ماالجرا‌دانست.

پیگیری پرونده

علی‌الریجانی‌بــه‌عنوان‌رییس‌مجلس‌تعلیق‌ نیکنام‌را‌غیرقانونی‌دانســته‌است‌و‌افزوده‌که‌ موضوع‌به‌هیات‌حل‌اختالف‌فرســتاده‌خواهد‌ شــد.‌همچنین‌پروانه‌مافی،‌هموند‌کمیسیون‌ شوراها‌و‌امور‌داخلی‌کشور‌در‌مجلس‌از‌تصمیم‌ این‌کمیسیون‌برای‌فرستادن‌مساله‌تعلیق‌سپنتا‌ نیکنام‌به‌شــورای‌حل‌اختالف‌استان‌و‌سپس‌ شــورای‌حل‌اختالف‌کشــور‌خبر‌داده‌اســت.‌ شــهی ‌ندخت‌موالوردی‌دســتیار‌ریی ‌سجمهور‌ در‌امور‌حقوق‌شــهروندی‌نیز‌در‌گف ‌توگویی‌با‌ خبرگزاری‌جمهوری‌اســالمی‌(ایرنا)‌گفته‌است‌ که‌هیچ‌منع‌قانونی‌برای‌حضور‌سپنتا‌نیکنام‌در‌ شورای‌شهر‌وجود‌ندارد.‌ بنابــر‌قانون‌‌تشــکیالت،‌وظایــف‌و‌انتخابات‌ شــوراهای‌اسالمی‌کشــور،‌هیات‌مرکزی‌حل‌ اختالف‌و‌رسیدگی‌به‌شــکایات،‌از‌معاو ‌نهای‌ رییس‌جمهور،‌معاون‌سیاســی‌اجتماعی‌وزارت‌ کشور،‌یکی‌از‌معاو ‌نهای‌رییس‌قوه‌قضاییه،‌یکی‌ از‌معاو ‌نهای‌دادستان‌کل‌و‌سه‌تن‌از‌نمایندگان‌ مجلس‌شورای‌اسالمی‌تشکیل‌م ‌یشود.‌هیات‌ حل‌اختالف‌و‌رســیدگی‌به‌شکایات‌استان‌هم‌ از‌استاندار،‌عال ‌یترین‌مقام‌قضایی‌استان،‌دو‌تن‌ به‌گزینش‌هیات‌مرکزی‌حل‌اختالف‌و‌یک‌تن‌ از‌هموندان‌شــورای‌اسالمی‌شهر‌مرکز‌استان‌ تشکیل‌م ‌یشود. حکم‌دیوان‌عدالت‌اداری‌هنوز‌صادر‌نشده‌است‌ و‌باید‌دید‌پس‌از‌صــدور‌حکم‌و‌چگونگی‌آن،‌ عضویت‌ســپنتا‌نیکنام‌در‌شــورای‌شهر‌در‌چه‌ مسیری‌قرار‌خواهد‌گرفت.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.