فیلمبرداری از خانهی سهنیک برای فیلم شیراز تا یزد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

خانه‌ی‌ ســه‌‌ نیک‌ یادگار‌ زنده‌یاد‌ کسرا‌ وفــاداری،‌در‌نخســتین‌روز‌از‌آبان‌ماه‌ ۶۹۳۱‌ خورشــیدی‌ میزبان‌ عوامل‌ فیلم‌ مســتند‌«شــیراز‌تا‌یزد؛‌یــک‌لحظه‌ بی‌پایان»‌بود. فیلم‌بــرداری‌فیلــم‌شــیراز‌تــا‌یزد‌به‌ تهیه‌کنندگــی‌زبرینا‌فرنانــدز‌از‌مالزی‌ و‌محمدعلی‌حســین‌نژاد‌از‌ایران‌پاییز‌ امســال‌آغــاز‌و‌بخشــی‌از‌فیلم‌یکم‌ آبان‌ماه‌در‌خانه‌ی‌سه‌‌نیک‌فیلم‌برداری‌ شد.‌خانه‌ی‌ســه‌نیک‌یک‌هتل‌سنتی‌ روبه‌روی‌آتشــکده‌ی‌یزد‌اســت‌که‌از‌ سوی‌خانواده‌ی‌شادروان‌کسرا‌وفاداری‌ ساخته‌شده‌است. محمدعلی‌ حســین‌نژاد،‌ تهیه‌کننده‌ی‌ ایرانــی‌فیلــم،‌در‌گفت‌وگو‌بــا‌ایلنا‌با‌ اشــاره‌به‌جهانی‌شدن‌شــهر‌یزد‌در‌ چهل‌ویکمین‌نشســت‌کمیته‌ی‌میراث‌ جهانــی‌یونســکو‌گفت:‌پــس‌از‌این‌ رخداد‌یک‌گروه‌فیلم‌ســازی‌آســیایی‌ با‌ پشــتیبانی‌ یــک‌ شــبکه‌ی‌ بزرگ‌ رســانه‌ای‌که‌مرکز‌آن‌در‌مالزی‌است‌ و‌ بینندگان‌ بســیاری‌ در‌ کشــورهای‌ جنوب‌خاوری(:شرقی)‌ آسیا،‌ چین،‌ کره‌ جنوبی،‌ژاپن‌و‌هند‌دارد‌تصمیم‌گرفت‌ تا‌یک‌فیلم‌مستند‌داستانی‌بسازد. بــه‌گفتــه‌ی‌وی‌ایــن‌فیلم‌بــا‌همکاری‌ گروهــی‌حرفــه‌ای‌از‌فیلم‌ســازان‌مالزی‌ و‌ هنرمندان‌ ســینمای‌ ایران‌ برای‌ نشــان‌ دادن‌ویژگی‌هــای‌اقلیمــی‌تمدنی‌شــهر‌ یــزد‌ و‌ گیرایی(:جاذبه)‌هــا‌ و‌ امکانــات‌ و‌ توانایی‌هــای‌گردشــگری،‌خوراکی‌هــا‌و‌ صنایع‌ دستی،‌ و‌ چشــم‌اندازهای‌ شهری‌ و‌ فرآورده‌های(:محصــوالت)‌صنعتــی‌بومی‌ این‌شــهر‌و‌شــهرهای‌پیرامون‌آن‌ساخته‌ می‌شود‌و‌به‌نمایش‌جهانی‌درمی‌آید. حســین‌نژاد‌درباره‌ی‌روند‌فیلــم‌گفت:‌این‌ فیلم‌داســتان‌گردش‌گونه‌ای‌اســت‌که‌از‌ شــیراز‌آغاز‌می‌شــود‌و‌پس‌از‌گذر‌در‌راه‌ شــیراز‌به‌شــهر‌یزد‌می‌رســد‌و‌در‌این‌راه‌ بخشــی‌از‌زیبایی‌ها‌و‌گیرایی‌های‌کشــور‌ ایران‌را‌نشان‌می‌دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.