زرتشتیان تهران و یزد به پیشواز گهنبار آغاز سرما رفتند

Amordad Weekly Newspaper - - News -

زرتشتیان‌تهران‌و‌یزد‌پیش‌از‌سپید‌هدم‌ بیستمین‌روز‌از‌مهرماه‌۶۹۳۱‌با‌برگزاری‌ آیین‌واج‌یشت‌به‌پیشــواز‌گهنبار‌اَیا َسرم‌ رفتند. آیین‌واج‌یشت‌گهنبار‌اَیا َس ِرم‌(آغاز‌سرما)‌ در‌آتشــکد ‌هی‌یزد‌و‌تهران‌از‌ساعت‌۵‌ بامداد‌با‌اوســتاخوانی‌موبدان‌و‌باشندگی‌ زرتشتیان‌برگزار‌شد. گهنبــار‌اَیا َســ ِرم،‌چهارمیــن‌ َچهــره‌از‌ جشــ ‌نهای‌ســالیان ‌هی‌گهنبــار،‌که‌به‌ چم(:معنی)‌آغاز‌ســرما‌اســت‌از‌۰۲‌تا‌ ۴۲‌مهرمــاه‌خورشــیدی‌در‌شــهرهای‌ زرتشتی‌نشین‌برگزار‌م ‌یشود. زرتشــتیان‌پیش‌از‌ســپید‌هدم‌نخستین‌روز‌ گهنبار‌در‌آتشــکد ‌ههای‌محل‌خود‌با‌نیایش‌ به‌پیشــواز‌گهنبار‌م ‌یروند‌کــه‌به‌این‌آیین‌ واج‌یشت‌گویند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.