نخستین گهنبار دانشآموزی در شیراز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دانش‌آمــوزان‌ زرتشــتی‌ شــیراز‌ برای‌ نخستین‌بار‌آیین‌گهنبار‌برگزار‌کردند. آیین‌گهنبار‌اَیا َســ ِرم‌آدینــه،‌۱۲‌مهرماه‌ ۶۹۳۱‌خورشــیدی‌برای‌نخستین‌بار‌به‌ کوشش‌دانش‌آموزان‌زرتشتی‌برگزار‌شد. گفتنی‌ اســت‌ هم ‌هی‌ کارهای‌ بایســته‌ بــرای‌برگزاری‌این‌چهره‌از‌آیین‌گهنبار‌ همچون‌پخت‌نان‌و‌ســیروگ‌(گون ‌های‌ نان‌روغنی)،‌پخــش‌لرک‌(آمیخت ‌های‌از‌ هفت‌میو‌هی‌خشک)‌و‌پذیرایی‌از‌باشندگان‌ با‌دانش‌آموزان‌بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.