دانشآموزان زرتشتی با خوراکهای سالم آشنا شدند

Amordad Weekly Newspaper - - News -

جشنوار‌هی‌خورا ‌کهای‌سالم‌۴۲‌مهرماه‌ ۶۹۳۱‌خورشــیدی‌در‌دبستان‌پسران ‌هی‌ جمشیدجم‌برگزار‌شد. همزمــان‌ بــا‌ روز‌ جهانــی‌ خــوراک،‌ جشــنوار‌هی‌خوراک‌در‌دبستان‌ویژ‌هی‌ پســران‌زرتشتی‌برپا‌شــد.‌دانش‌آموزان‌ همراه‌با‌ژلــه،‌خورا ‌کهای‌خانگی‌چون‌ کوکو‌سبزی،‌ساالد‌الویه‌ساالد‌ماکارونی‌ را‌پخته‌و‌با‌خود‌به‌این‌جشنواره‌آوردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.