چاپ دوم کتاب پرسش و پاسخ دینی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

برومندی:‌کتاب‌«پاســخ‌به‌پرس ‌شهای‌دینی‌زرتشتیان»‌ گوهر نوشــت ‌هی‌موبد‌دکتر‌اردشیر‌خورشیدیان،‌فرنشین‌انجمن‌موبدان‌ تهران،‌به‌چاپ‌دوم‌رســید.‌کتاب‌پی ‌شرو‌با‌افزودن‌یک‌بخش‌ بــا‌نام‌«جایگاه‌زن‌در‌دین‌مزدیســنی‌و‌کیش‌زرتشــتی»‌و‌با‌ ویراســتاری‌هفت ‌هنام ‌هی‌اَ ُمرداد‌دو‌باره‌چاپ‌شــد.‌این‌کتاب‌با‌ پیشــگفتار‌و‌زندگ ‌ینام ‌هی‌موبد‌خورشــیدیان‌آغاز‌م ‌یشود‌و‌در‌ چهل‌بخش‌به‌پرســ ‌شهای‌دینی‌زرتشتیان‌پاسخ‌م ‌یدهد.‌در‌ این‌کتاب،‌موبد‌خورشــیدیان،‌به‌پرس ‌شهای‌هم‌هگیر‌و‌مهم‌و‌ ه ‌مکیشان‌خویش‌پاسخ‌م ‌یدهد.‌موبد‌خورشیدیان‌بنا‌بر‌این‌اصل‌ دینی‌و‌فرهنگی‌نزد‌زرتشتیان‌که‌«اندیش ‌ههای‌هم ‌هی‌باورمندان‌ عالم‌از‌هر‌دین‌و‌مذهبی‌که‌باشــند‌برای‌آ ‌نها‌بایسته‌(واجب)‌ است»،‌کوشش‌نموده‌در‌پاسخ‌به‌پرس ‌شها‌تنها‌از‌دین‌خویش‌ بگوید‌و‌تا‌آ ‌نجا‌که‌شــدنی‌است‌سنجشی‌با‌دیگر‌ادیان‌انجام‌ ندهد‌مگر‌در‌برخی‌موارد‌که‌برای‌درک‌موضوع‌مورد‌پرسش،‌به‌ ناچار‌موارد‌مشابه‌در‌ادیان‌دیگر‌را‌برای‌نمونه‌آورد‌ه‌است.کتاب‌ پاسخ‌به‌پرس ‌شهای‌دینی‌زرتشتیان،‌تابستان‌۶۹۳۱‌خورشیدی‌ به‌کوشش‌نشر‌«بَر َسم»‌با‌تیراژ‌۰۰۰۲‌نسخه‌چاپ‌شد. کسانی‌که‌خواستار‌خرید‌کتاب‌پاسخ‌به‌پرس ‌شهای‌دینی‌زرتشتیان‌ هستند‌م ‌یتوانند‌این‌کتاب‌را‌از‌هفت ‌هنام ‌هی‌اَ ُمرداد‌هم‌بخرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.