«گاتها»بردیوارآرامگاهزرتشتیانشیراز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دیوارنویسی‌آرامگاه‌زرتشــتیان‌شیراز‌که‌ شــهرام پوردهی: چندی‌پیش‌با‌تصمیم‌انجمن‌زرتشتیان‌شیراز‌زیر‌نگر(:نظر)‌ اســتاد‌حمید‌اسعدی‌و‌خوشنویسی‌اســتاد‌محمدرضا‌موذنی‌ آغاز‌شده‌بود،‌پایان‌یافت. حمید‌اســعدی‌کردشولی‌پیش‌از‌این،‌نگار ‌هی‌«هفت‌خوان‌ رســتم»‌را‌در‌باغ‌ملی‌شیراز،‌نگار ‌هی‌«مشاهیر»‌را‌بر‌روی‌ دیوار‌جنبی‌تاالر‌ســینا‌و‌نگار ‌هی‌«گذر‌سیاوش‌از‌آتش»‌را‌ در‌اشــکوب(:طبقه)‌منفی‌یک‌هتل‌زندیه،‌همچنین‌نگار ‌هی‌ «شیرین‌و‌فرهاد»،‌نگار ‌هی‌«نقاشی‌قهو ‌هخان ‌های»،‌نگار ‌هی‌ «چوگان»‌و‌همچنین‌یکــی‌از‌مجالس‌کریمخان‌زند‌را‌در‌ هت ‌لهای‌چمران‌و‌کریمخان‌زند‌شیراز‌کشیده‌است.‌بیشتر‌ نوشت ‌ههای‌کار‌شده‌در‌آرامگاه‌شیراز‌از‌برگردا ‌نهای(:ترجمه)‌ گاتها‌است. حمید‌اسعدی‌کردشولی‌رتب ‌هی‌نخست‌جشنوار ‌هی‌هنرهای‌ تجسمی‌امام‌رضا‌در‌ســه‌دوره،‌رتب ‌هی‌نخست‌جشنوار ‌هی‌ اســتانی‌هنرهــای‌تجســمی‌۳8،‌رتب ‌هی‌نخســت‌نقش‌ خیال‌در‌کارگاه‌رمضان‌۳8‌و‌رتب ‌هی‌نخســت‌جشــنوار ‌هی‌ هنرهای‌تجســمی‌شــمال‌فارس‌۳8-۲8‌را‌در‌کارنام ‌هی‌ هنری‌خود‌دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.