«تافته»،خوراکآیینهایشادیزرتشتیان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«تافته»‌که‌در‌میان‌کرمان ‌یها‌به‌نام‌ پوروچیســتا رســتمی: شــربتو‌شناخته‌م ‌یشود‌یکی‌از‌خورا ‌کهای‌آیی ‌نهای‌شادی‌ زرتشــتیان‌اســت.‌زرتشــتیان‌این‌خوراک‌را‌در‌زما ‌نهای‌ شــادی‌همچون‌آیین‌پاتختی‌یا‌برای‌جشن‌زایمان‌م ‌یپزند‌ و‌م ‌یخورند.‌برخی‌از‌زرتشــتیان‌به‌این‌خوراک‌تخم‌مرغ‌نیز‌ م ‌یافزاینــد.‌گون ‌های‌از‌تافته‌که‌به‌جای‌آرد‌برنج‌با‌آرد‌گندم‌ پخته‌م ‌یشود‌به‌کاچی‌در‌میان‌غیرزرتشتیان‌نامور‌است. مواد‌الزم:‌آرد‌برنج‌۰۵۲‌گرم،‌کره‌به‌میزان‌دلخواه،‌نبات‌نیم‌ کیلو،‌زردچوبه‌به‌میزان‌دلخواه،‌چهارتخمه‌به‌میزان‌دلخواه،‌ زعفــران‌به‌میزان‌دلخواه،‌هل‌به‌میــزان‌دلخواه،‌گالب‌به‌ میزان‌دلخــواه،‌پودر‌نارگیل‌به‌میزان‌دلخواه،‌مغز ‌یجات‌به‌ دلخواه. آرد‌برنج‌را‌تفت‌بدهید‌تا‌خامی‌آن‌گرفته‌شــود.‌به‌آن‌کره‌و‌ زردچوبــه‌را‌بیفزایید‌و‌پس‌از‌کمی‌تفت‌خوردن‌با‌آب‌آن‌را‌ بپزید.‌زمانی‌که‌پخته‌شد‌نبات‌و‌در‌گام‌پسین(:بعدی)‌به‌آن‌ چهارتخمه‌بیفزایید.‌پس‌از‌اینکه‌پخته‌شد‌و‌لعاب‌داد‌به‌آن‌ هل،‌گالب،‌زعفران‌و‌پودر‌نارگیل‌بیفزایید.‌در‌واپســین‌گام‌ چنانچه‌بخواهید‌م ‌یتوانید‌به‌آن‌خالل‌پســته‌و‌بادام‌و‌...‌و‌ یا‌تخ ‌ممرغ‌بیفزایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.