روزنـــگار

Amordad Weekly Newspaper - - News -

۹ آبان

1092 سال پيش: زكریای رازی پزشك، دانشمند و اندیشمند بلندآوازهی ایرانی در گذشت.

803 سال پيش: سلجوقيان در نبرد با فرمانروایی ترابوزان بر شهر «سينوپ» در كرانهی دریای سياه دست یافتند.

1373 سال پيش: پيروز (نامور به ابولولو) زخمی كاری بر عمر، خليفهی دوم زد و عمر اندكی پس از آن در پی آن زخم جان باخت. پيروز چندین تن از یاران عمر را نيز كه به یاری او آمده بودند با خنجر زد كه از آن ميان هفت تن جان باختند و سرانجام به زندگی خود پایان داد تا به دست آنان نيفتد. عبيداهلل پسر عمر پس از درگذشت عمر به در خانهی پيروز رفت و همسر و دختر او را كه گناهی نداشتند كشت. آنگاه سوگند خورد كه همهی ایرانيان مكه را نيز خواهد كشت و قربانی دیگر او هرمزان سردار نامور ایرانی بود. پيروز یك افزارمند(:صنعتگر) زبردست ایرانی بود كه به بند كشيده شده و به بردگی در آمده بود. 1046 سال پيش: زادروز سلطان محمود غزنوی. پدر او «سبكتگين» بردهای ترک بود و مادرش از بزرگان زابلستان. او نخستين كسی بود كه در سرزمينهای اسالمی به خود فرنام(:لقب) سلطان داده بود. سلطان محمود پادشاهی شكوهمند و پشتيبان دانشمندان و ادیبان ولی بسيار خونریز بود. پایتخت او شهر غزنی در افغانستان كنونی بود.

0١ آبان ١١ آبان 6١ آبان

131 سال پيش: محمدتقی بهار نامور به «ملكالشعرا»، چكامهسرا(:شاعر)، نویسنده و سياستمدار ایرانی زاده شد.

یارینامهها: باسورث، تاریخ غزنویان هينتس، داریوش و ایرانيان دانشنامهی ایرانيكا، درآیهی ابولولو 7UHDGJROG $+LVWRU\RI%\]DQWLQH6WDWHDQG6RFLHW\

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.