«ونوس سراب»

Amordad Weekly Newspaper - - News -

تپهی سراب كرمانشاه به گونهی برجستگی كوچكی در بخش خاوری(:شــرقی) شهر كرمانشــاه در ميان زمينهای كشاورزی روســتای «ده پهــن» جــای دارد. این گسترهی باستانی در سال 1969 ميالدی بهدســت «رابرت بریدوو» شناســایی و كاوش شــد. در پی كاوش در این گستره، ســكونتگاههای دایرهشــكلی شناسایی شــد كه كف آنها از ســطح زمينهای پيرامون پایينتر بود و آسمانهی(:ســقف) ایــن ســكونتگاهها از نِی و ِگل اســت. افزون بــر ســازههای مهرازی(:معماری) شماری ابزار سنگی، مهره، ظروف سنگی، دستبندهای ســنگی و ابزارهای سادهی آشــپزخانهای، ميخهای گلــی، توپیها، گلولههای و دیسكهای گلی و پيكرههای جانوری و انسانی شناسایی شد. از ایــن گســتره، 797 پيكــرهی جانوری مانند ســگ، خوک، گراز، بز و گوسفند به دســت آمده است. از 650 پيكرهی انسانی بهدستآمده، تنها 18 پيكرک مرد و دیگر پيكرکها زن هســتند. «ونوس ســراب» نامورترین پيكرک انســانی بهدســتآمده از این تپه اســت كــه آوازهی جهانی دارد و در گنجخانهی(:موزهی) «ایران باستان» نگهداری میشــود. این پيكــرک زنی را نشــان میدهد كه نشســته و پاهای خود را دراز كرده اســت. هنرمند در ساخت این پيكــرک از روش مدلگيــری بهره برده اســت. در ميان پيكرکهای جانوری نيز پيكــرک «گراز وحشــی» در گونهی خود بیمانند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.