اردوان و اسپاميترس

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در جستوجوی دیگر خائنان تاریخ ایران به روزگار هخامنشــی میرسيم. در سال 465 پيش از ميالد، آنگاه كه خشایارشــا در بســترش آرميــده بود، دو تــن از این خائنان بــا یكدیگر همپيمان شــدند و پادشــاه را در بالينش كشــتند. این دوتن «اردوان» (ارتبانوس / ارتابانوس / ارتبان) فرمانده نگاهبانان شــاهی و دســتيارش، «اسپاميترس» (اسپندميتره)، خواجهسرای نزدیــك به شــاه، بودند و خائن ســومی نيــز كه به آنان در این كار یاری رســانده بود «مگابيــزوس» (بغبوخش / مگابيز)، پســر «زوپيروس» و داماد خشایارشا بود. گویــا درگيریهای مگابيز با همســرش شــوند(:دليل) همراهی او با كشــندگان خشایارشا بود. باری؛ قربانی دیگر ایــن نيرنگ، داریوش پســر بزرگ خشایارشا، بود. سپس، اردوان پســر دیگر خشایارشا، اردشير، را به شاهی بر تخت نشــاند. او در اندیشهی كنار زدن شاه جوان و به دســت آوردن تاج و تخت بود، ولی مگابيز بيش از آن با نيرنگكاران همراهی نكرد، پس شاه را از نيرنگ اردوان آگاه نمود. كار بــه درگيری در درون كاخ كشيده شد، در این درگيری اگرچه اردشير به دست اردوان زخمی شد، خود اردوان هم كشته شد. اســپاميترس به شوند خيانتش كشته شد، ولی مگابيز، كه خودش هم در درگيری زخمی شده بود، با نگرش(:توجه) به همراهی با شاه تازه و پادرميانی خویشان بخشيده شد.

یارینامه: اومستد، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، برگردان محمد مقدم، 1383

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.