هميشه پارس میمانی

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سوده حاجیكرم

.1 در كتاب سرآرنولد ویلسون به نام «خليج فارس»، كه در ســال 1928 ميالدی چاپ شده اســت، از دریانوردی ایرانيان در روزگار داریوش بزرگ در خليج فارس یاد كرده است داریوش بزرگ نخستين ناوگان دریایی جهان را پدید آورد و برای نخستين بار در نزدیكی كانال سوئز كنونی فرمان كندن كانالی را داد و كشتیهایش را از راه این كانال به مدیترانه رساند. در سنگنوشتهای كه در این كانال به دست آمده نوشته شده است كه: «من پارسی هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان كنــدن این كانــال را دادهام از رودی كه به دریای مصر روان است به دریایی كه از پارس میآید، پس این جوی كنده شــد چنانكه فرمان دادهام و ناوها آیند از مصر از این آبراه به پارس، چنانكه خواست من بود.» .2 بــر پایهی نامــهای كه با دســتخط و امضــای ملــك عبدالعزیــز، بنيادگذار فرمانروایی سعودی عربســتان، در سال 1347 مهی(:قمری) پخش شده به روشنی دیده میشود كه از نام «الخليج الفارسی» بهره برده است. .3 گيتینگارههایی(:نقشــههایی) از دورهی صفویه تا ســالهای پایانی دورهی قاجار در دست است كه برای بازرگانان و دیپلماتها كشيده شده بودند. در این گيتینگارهها نام خليجفارس به روشــنی هویدا است. هرچند دیرینهترین گيتینگارهی وابسته به نام خليج فارس به دســت پور حوقل در سدهی سوم ترسيم شده اســت. گيتینگارهی دیگر كه ســال 1808 ميالدی در بریتانيا چاپ شده اســت نام خليج فارس را ثبت كرده است. حتا در گيتینگارههای كهن عربســتان نام خليج فارس را میبينيم. در گيتینگارههای فرانسوی، یونانی، هلندی، ایتاليایی و نقشهی دوران عثمانی نام خليج فارس دیده میشود. .4 بر پایهی اســنادی كه حميد بعيدینژاد، ســفير ایران در لندن، پخش كــرده و در بردارندهی آیيننامــهی وزارت امور خارجه انگلستان به مقامات رسمی آن كشور در به كارگيری درست خليج فارس بوده است. این اسناد در هشتم می 1978 صادر شده است. .5 پس از جنگ عراق و آمریكا كه دو ســال به درازا كشيد و در ســال 2013 ميالدی به پایان رســيد، آمریكا به سربازانش مدالهایی داد كه این جمله بر روی آنها نوشــته شده بود: «مدال ملی سربازان جنگ خليج فارس». بسيارند گواهیهای دیگری كه این حقيقت را روشــن میكنند مانند سنگ مزار سربازان آمریكایی كه نــام خليج فارس بر روی آنها نوشته شده است و حتا تكرار نام خليج فارس از زبان ریيسجمهوریهای پيشين آمریكا، مانند بــاراک اوباما، جرج بوش، بيل كلينتون، جرج هربرت واكر بوش و رونالد ویلسون ریگان. دونالد ترامپ ریيسجمهوری كنونی آمریكا بــه تازگی در ســخنانش خليــج فارس را خليج عرب ناميد. صدها ســند تاریخی در دســت است كه سخنان دونالد ترامپ را رد میكند. اسنادی كه بسياری از آنها را خود آمریكاییها نوشتهاند. آقای ترامپ سياست نباید تا این اندازه پليد باشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.