نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم. سرور ارجمند سهراب اختری 300/000 ریال سرور ارجمند خسرو پرویز مساعد 1/000/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.