پاسخ او کیست؟

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«علي اقبالي دوگاهه» استاد خلبان نيروي هوایي ارتش ایران و سرلشــكر خلبان در 25 سالگي استاد خلبان جنگنده 5-) و در 27 سالگي با درجهی سرگردي در جرگهی افسران ارشد نيروي هوایي ارتش ایران شد. سرلشكر خلبان«عباس بابایی» و سرلشكر خلبان «مصطفی اردســتانی» از شاگردان وی بودند. وی توانســت رتبهی نخست را در ميان بيش از 400 دانشــجوي خلباني از كشــورهاي گوناگون در جایگاه خلبان نمونهی پایگاه هوایي ویليامز شهر فنيكس ایالت آریزونای آمریكا ازآن خود كند. جانســپار علی اقبالی بــا از كار انداختن بيشــتر تلمبهخانههــا و نيروگاههای برق عراق و از كار انداختن طرحهای عملياتی آنها بَرِفِرستهای(:صادرات) 350 ميليون تنی نفت عراق را به صفر رساند. وی پس از بمباران پادگان «العقره» به دستور صدام دســتگير شد و سپس بدنش را از دو سو با جيپ كشيدند تا دو نيمه شد. نيمی از پيكر وی در نينــوا و نيمــی در موصل عراق به خاک سپرده شد. پيكر وی پس از 22 سال دوري از ميهن به ایران آورده شد. خواننــدهی گرامــی اَُمــرداد بــا شــماره 0۹١٢---44۹4 برنــدهی پيشــكش شمارهی پيش است. از وی درخواســت میشود برای چگونگی گرفتن پيشــكش خــود با «امــرداد» به شمارهی 88824806 تماس بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.