ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامــهي امرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -16 بانوي ارجمنــد مهري رســتمي به یاد -2بانويارجمندسيميندختخدادادي كيخسروخدادادرستمي -3 سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي -17بانویارجمندمهين(خرمنوآبادان)سالمتی 4 - یك تن نيكاندیش بهیاد دكتر خدایار خسروي -18 سرور ارجمند رضا یوسفي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد -19سرورارجمندفریدونگشتاسبياردكاني -6سرورارجمندسياوش -20ســرورارجمندعبدالكریــمبهزادنژادبه -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) نامگانهياربابفریدونرشيدي -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -21یكتنخيراندیش -9بانويارجمندفریدارمداني -22بانویارجمندمهينبانونوروزیان -10سالنمایوزینراستی -23سرورارجمنددكترایرجنوروزیان -11بانویارجمندفریچهرخسروان -24بانویارجمندهدیهاحمدی -12 بانوي ارجمند مهندس مهناز فيروزمند -25بانویارجمندهمایونساميا -13 بانوي ارجمند دكتر بهناز فيروزمند -26به یاد روانشاد دكتر ایران ایرانپور -14بانويارجمندنگاررنگبست -27بانویارجمندميتراكيانپور -15 بانوي ارجمند عزت جهانگير بختياري -28 بانویارجمندمهندسآرميتاافالتونآبادیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.