سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

رعایتحقوقانسانها از آموزههای بنیادین و اساسی تمام ادیان آســمانی اســت. همهی پیــامآوران االهی بــه رعایت حقــوق انســانی وصیــت و تاکید کردهاند. حقوق شــهروندی که یــک مفهوم امروزین اســت، در تعالیم و آموزههای ادیان توحیدی، ریشــه دارد. ادیان االهی به بشر میآموزند که همهی انسانها از هر دین، زبان، نژاد و قومی صاحب کرامتاند. باور به کرامت انســانی، زیرســاخت مفهوم حقوق شــهروندی اســت. از طرفی مشاهده میشــود که در فرهنــگ ایرانزمین، رعایت حقوق دیگران و شهریار دانستن شهروندان از اصول اخالقی بوده است. در این راستا، تدوین «منشــور حقوق شــهروندی» توسط رییس جمهوری، دکتر حسن روحانی، طرحی ماندگار و اقدامی پســندیده بود که بیگمان در تاریخ این ســرزمین به یادگار خواهــد ماند. حقوق شــهروندی با ماجرای آقای سپنتا نیکنام وارد مرحلهی جدیدی شد. به گونهای که میتوان گفت بــا موضوع پیشآمده برای ایشــان در کشــور نهضت خودجــوش دفــاع از حقوق شهروندی ایجاد شــد. البته این ارزش، یعنی رعایت حقوق همهی شــهروندان، باید تبدیل به یــک گفتمان در فرهنگ عمومی شــود و برای نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه همه باید کوشش کنیم. یکــی از مهمترین مســایل بــرای هر ملتی، همبســتگی اجتماعی و انســجام ملی است. انســجام یعنی پیونــد همهی پیــروان ادیان توحیــدی در زیر نام ایران عزیز. انســجام رمز بقای یک ملت اســت. با انسجام ملی میتوان هویت محلی همــهی ایرانیان را توام با هویت ملی حفظ نمود. بدیهی اســت که راه رسیدن به انســجام ملی و ایجاد همبستگی اجتماعی، رعایت حقوق شــهروندی و احتــرام به باور و اعتقاد همهی ایرانیان پیرو اریان توحیدی است. رعایت حقــوق همهی ایرانیــان پیرو ادیان توحیــدی، روح حاکــم بر قانون اساســی، اندیشــهی امام خمینی و مقام معظم رهبری است. چه زیبا است این باور بنیانگذار انقالب که فرمود: «ایران مال همه اســت و توحید مذهب همه اســت و ما ملت واحده هستیم». عمل به این اندیشــه باعث میشــود که هر ایرانی به «جهان زیســت» خــود ببالد و با آرامــش، اعتماد و امید در توســعه و آبادانی وطن خویش بکوشــد. اگر حقوق انســانی و شهروندی همه ایرانیان بدون تبعیض رعایت شود، بســتر الزم برای همبستگی اجتماعی و انســجام ملــی فراهــم خواهد شــد و در ســایهی این انسجام، امنیت ملی ما نیز حفظ و تقویت میشود. در ایران قبل از اســالم هم اقلیتهای دینی همچون کلیمیان و مســیحیان حضور داشتند. یهودیهــا بیــش از ٠٠٧٢ ســال در ایران ســکنی دارند و جزو فرهنــگ و تمدن ایران هســتند. زرتشــتیها نیز اصل و اساس ملت ایران بودند. دین زرتشــتی یک دین آسمانی بوده و اشوزرتشــت نیز مانند همه پیغمبران از احترام الزم برخوردار اســت به گونهای که هر گونه اهانت و جســارتی به این پیغمبر بزرگ، مانند اهانت به ساحت مقدس حضرت موسی و عیســی (درود خدا بر همهی آنان باد) گناه محسوب میشــود. تفاوت زرتشتیها با دیگر اقلیتهای دینی در این است که آنان بایگانی فرهنگی و ســند تاریخی ما هســتند. بخش زیادی از ادبیات، زبان و تاریخ گذشته از سوی زرتشتیها حفظ شد. از این نظر وظیفه و نقش بزرگی در حفظ میراث ایران زمین داشــتهاند. اینکه مردم یزد برای دومین بار به آقای نیکنام رای دادند، به خاطر این است که زرتشتیان به عنوان ایرانیان غیرمسلمان به حسن شهرت و نیکنامی، معروف هستند. ایرانیان، هموطنان زرتشتی را به عنوان شهروندان نجیب، همراه و درستکار میشناسند که هر جا مسوولیتی را میپذیرند آن را بهخوبی انجام میدهند. مردم ایران در طول تاریخ این سرزمین، با هیچیک از ایرانیان پیرو ادیان توحیدی مشکل نداشته و همواره کنار یکدیگر یک زندگی مسالمتآمیز و اخالقی داشتهاند. الزم به تاکید اســت که کمتوجهی به موضوع انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، به امنیت ملــی مــا و یکپارچگی این ســرزمین عزیز لطمهی جبرانناپذیری خواهــد زد. بنابراین، همهی کســانی که به این ســرزمین، زبان، فرهنگ و مردم عشــق میورزند میبایســت برای این همدلی و انســجام ملی تالش کنند و با هر آنچه موجب تفرقه، واگرایی و اختالف ایرانیان میگردد مقابله کنند.

* دســتیار ویژهی رییسجمهور ایــران در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی

«حقوق شهروندی» با ماجرای «سپنتانیکنام» ماندگار شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.