سرزمین رستم دستان امن است

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده نگار جمشیدنژاد

ناامنی سیستان و بلوچستان در سایهی فیلم افعی مهر دروغین ناامنی بر پیشانی سیستان و بلوچستان

زادگاه رســتم دســتان، مرزبان مــرز پرگهر ایرانزمین، دیار یعقوب لیث صفاری، نگاهبان دستازجانشســتهی زبان پارســی، سرزمین استورههایماندگار،باسینهایپهناورودستهایی گشوده غبار از شانههای ترکخوردهی هامون ســپند(:مقدس) میتکاند. کوه اوشیدا که با نام کوه خواجه نیز شناخته میشود، شانهبهشانهی اســتورههای ســربلند سیســتان و بلوچستان تاریخ چند هزارســالهی خود را از گلوی بادهای سرگردان ســر میدهد تا خاکستر فراموشی بر پیشانی شهر سوخته ننشیند. پهناورترین استان ایران با مردمانی ســختکوش و گشادهدست اگرچه زخم محرومیت بر چهره و درد بیمهری بر تن دارد، همواره پاســدار کیان این مرز و بوم بوده است. دیدنیهای بیشمار این کهن پارهی تــن ایرانزمین با آمیزهای از کویر و دریا، کوه و کرانه، خاموشی دشت و فریاد باد از هر بینندهای دل میرباید. با این همه، این گسترهی بیمانند افزون بر تهیدستی(:فقر) اقتصادی که بخشی از آن برآیند خشکسالی رود هامون است در نگاه بسیاری از گردشگران و دوستداران یادمانهای باستانی و گیراییهای(:جاذبه) طبیعی ناشناخته مانده است. رضا کیخواه آریا، فرنشین(:رییس) ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زابل، از راه طوالنی ســفر به استان سیستان و بلوچســتان که زمانبر، خستهکننده و پر هزینه است به عنوان یکی از مهمترین دشواریهای جذب گردشگر به استان سیستان و بلوچستان یاد کرد. وی معرفی منفی اســتان سیســتان بلوچستان در دهههای گذشته از سوی صدا سیما با ساخت و پخش فیلمهایی همچون «افعی» و قاچاقچی نشان دادن مردم این استان را از دیگر شوندهای(:دالیل) این دشواری دانست و افزود: اگرچه ساخت این فیلمها به دور از غرض بوده است، ناخواســته بیاعتمادی به مردم سیستان و بلوچســتان را در پی داشته است. کیخواه آریا همچنین از خبرهــای ناگوار درگیری نیروهای انتظامی و امنیتی با اشرار و هنجارشکنان مرزی در این استان یاد کرد و گفت: برآیند(:نتیجه) این خبرهای ناگوار که گاهگاه در استان رخ میدهد گمانهی ناامنی در این اســتان را دامن میزند. او همچنین نبود زیرســاختهای گردشــگری مانند راه مناسب و مجموعههای گردشگری را از دیگر تنگناهای گسترش گردشگری در این استان دانست. وحیده آخوندی، کنشگر حوزهی گردشگری و از بنیادگذاران و فرنشینان اقامتگاه بومگردی «کلبه آرامش سیســتان»، ورود گردشگر به سیستان و بلوچســتان را هم از دید اقتصادی هم از دید هازمانی(:اجتماعی) برای مردم این استان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: با پدیدهی خشکسالی که در ســالهای گذشته گریبانگیر این گستره شده است کشاورزی و دامداری برای مردم این استان با دشواری روبهرو است و ورود گردشگر به این استان میتواند برای مردم آن درآمدزایی کند. به بــاور وی با وجود دیدنیهای گردشــگری طبیعی بســیار و یادمانهای باستانی و کهن از دید گردشگری نگاهی ویژه به استان سیستان و بلوچستان نشده است و در این زمینه کاستیهای بسیاری در میان است. آخوندی همچنین افزود: چند سال است که میراث فرهنگی در زمینهی جذب گردشــگر کارهایی را آغاز کرده اســت ولی تا فرهنگسازی و همکاری با آژانسهای مسافرتی راهی دراز در پیش است. آخوندی با یاد از پیشــینهی پنج هزار سالهی شــهرگرایی(:تمدن) سیســتان و بلوچستان و باور به اینکه این گســتره خاستگاه پیامآوری اشــو زرتشت بوده است این اســتان را از دید سازههای باستانی همچون آتشکدهی کرکویه دارای توانمندی بسیاری در جذب گردشگران ایرانی و بیگانه دانست. به گفتهی قاســم نعیمی، نمایندهی راهنمایان گردشگری سیســتان و بلوچستان و سرپرست گروه گردشــگری هرمس، اســتان سیستان و بلوچســتان افزون بر اینکه پهناورترین استان کشور است بیشترین شــمار روستاها در میان اســتانهای ایران را دارد و از این رو بســتری درخور(:مناســب) برای گردشــگری روستایی در این استان فراهم اســت. وی در این باره از روســتای «َدَرک» به عنوان روســتایی کمتر دیدهشــده یاد کرد که با طبیعتی زیبا از برخورد کویر و دریا آمیختگی این دو پدیدهی ناهمسان را به نمایش گذاشته است. نعیمی در ادامه گفت: مهمترین شــوند(:دلیل) دشــواریهای گردشــگری و نبــود انگیزه در گردشــگران برای شــناخت و بازدید از استان سیستان و بلوچستان رســانشهای(:تبلیغات) منفیای اســت که شــوربختانه در سالهای گذشته ناخواسته و ندانســته از سوی رسانهی ملی انجام شــده و این رسانش موجب شده تا بیشتر هممیهنان گمانی نادرست از سیستان و بلوچستان داشته باشند. وی همچنین شــوند بیمیلی ورود گردشگران بیگانه به این اســتان را جای داشتن سیستان و بلوچســتان در زون(منطقه) قرمز گردشگری دانســت و افزود: خوشبختانه چند ماه پیش این منطقه از زون قرمز خارج شد و امید است برون رفتن از این تنگنا به گسترش گردشگری به ویژه در بخش ورود گردشــگر بیگانه به این استان بینجامد. این کنشگر حوزهی گردشگری با اشاره به نبود رسانشهای توانمند از سوی سازمانهای دولتی، خصوصی و دستاندرکاران گردشگری اســتان برای شــناخت گیراییهای طبیعی و باستانی این استان از نبود زیرساختهای درخور در اســتان و تاثیر آن بر کمتر دیده شــدن این استان به عنوان گسترهای گردشگرپذیر یاد کرد.

سیستان و بلوچستان توانمند در جذب گردشگر بستری مناسب برای گردشگری روستایی در سیستان و بلوچستان سفال کلپورگان شناسهی سیستان و بلوچستان

پــس از جویا شــدن وضعیت گردشــگری از مســووالن و کنشــگران فرهنگی سیستان و بلوچستان همین پرســش را با فرنشین یکی از آژانسهای مسافرتی در میان گذاشتیم. آرشین بختیــاری، همونــد هیاتعلمی دانشــکدهی گردشگری دانشگاه سراســری بدر، مدیرعامل آژانس مســافرتی آدونیس و مدیرمســوول و صاحبامتیاز فصلنامهی سه زبانهی «هفت جاده» در این باره گفت: نخستین تنگنای گردشگری سیســتان و بلوچستان نگرانی از ناپایداری آب و هوا و مشکالت امنیتی است که گاه به شوند نبود شناخت از این منطقه سیاهنمایی و بزرگنمایی میشــود. وی افزود: راه گردشگری سیستان و بلوچســتان از راههایی است که بسیار ناشناخته مانده و تــا به امروز به گونــهی ویژه تمرکزی روی آن نبوده اســت. بختیــاری بیتوجهی به مســیربندیها و خدمات توریســتی منطقهی سیســتان و بلوچســتان مانند خدمات رفاهی میانراهی، که در این استان کمتر دیده میشود، را از دیگر شــوندهای نبود تورهای گردشگری به سیستان دانســت و افزود: مبادی ورودی این استان با پروازهای بینالمللی پشتیبانی نمیشود و راههای داخلی بیشتر فاصلههای طوالنی دارند. این کارشــناس گردشگری رسانشهای ضعیف و بازاریابی کمرنگ را شوند شناسانده نشدن این استان و گسترش رسانش منفی در بارهی آن دانست و در دنباله گفت: خوشبختانه به تازگی با امکاناتی که به این منطقه آمده و با برگزاری جشنوارهها گردشگران بیگانه گرایش بیشتری به بازدید از این استان پیدا کردهاند که البته به برنامهریزی و شــناخت بیشتر تورگردانان از سیســتان و بلوچستان هم انجامیده است. ثبت جهانی سفال کلپورگان و رخدادهایی از این دست به شناخت بیشتر این استان به ویژه برای گردشگران بیگانه یاری رسانده است. اگر چه مهر دروغین ناامنی بر پیشانی خستهی سیستان و بلوچستان پینه بسته است، به گواهی آنان کــه دل به دیدار این دیــار دادهاند در این گسترهی بیمانند تنها مهر و امید و آشتی سایه گسترده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.