«آرزو» آزاد شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

پلنگ آســیبدیدهی رودســر پس از جراحی و ماهها پرستاری در زیستگاه طبیعی خود در جنگلهای رودسر رها شد. بهمنماه ســال گذشــته مردم روســتای سجیدان ســیاهکلرود شهرســتان رودســر خبر دادند که یک پلنگ ماده در تلهی گراز گرفتار و آســیب دیده و به این روســتا پناه آورده است. این ماده پلنگ پس از بیهوشی، زندهگیری و به تهران فرستاده شد. در آغاز جابهجایی این پلنگ گفته شد که به شوند(:دلیل) آسیبهای نخاعی بهترین گزینه مرگ آرام این جانور است. ولی پس از عمل جراحی این ماده پلنگ که آرزو نام گرفته بود، آرامآرام تندرســتی خود را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.