پیچازه(:جــدول)

ایستایی:

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالودهریز رامینهخامنشیمهر

ترازی:

.1 زادگاه فردوســی بــزرگ - پــالن سینمایی - حیوان نجیب و زیبا ۲. گســترهای زیبا و ســپند که کانون و گهوارهی تمــدن جهان در درازای تاریخ بوده، هست و خواهد بود ۳. الفبای موسیقی - زادگاه اشوزرتشت - باز و گشاده - نشانهی نکره و وحدت در آخر واژهای که به «ه» ختم شود .4 پنهان - از انواع جوراب - از شــاهان شاهنامه ۵. نم - شــهر هشــت هزار ساله در ۵۳ کیلومتری کرمان - جنس قوی .6 شــخص - واژهی کهــن آریایی به معنای درخشان - قومی ایرانی در قفقاز است شهر ده هزار سالهی استان کرمان که منسوب به بهمن پور اسفندیار .7 روستای زیبا و ده هزار ساله در سرعین اردبیل که دارای پیست اسکی و تلهکابین است - شهر هشــت هزار ساله در خاور بجنورد .8 گام یــک پا - نماد چگالی - شــهر زیرزمینــی خمین - عنصر مهم در نمک خوراکی .9 بزرگ و نام کوهی در خنجین اســتان مرکزی - همســر ارمنی و بسیار زیبای خسروپرویز - اریب و مایل .10 روستایی باســتانی و آبشاری زیبا و نامی در نزدیکی پلور دماوند - از محبت به گل تبدیل میشــود! - نام امروز شهر آریانا در خراسان بزرگ .11 اشاره - بیپروا - آوای واژهی «چه» در گویش زیبای لری - تازه ۲1. رشــته کوهی زیبا بــه معنای کنام پلنگان در شهرســتان میانــه آذربایجان شرقی ۳1. زیرانداز ایرانی که از پشــم بهارهی گوسپند تهیه میکنند - پایتخت باستانی ارمنســتان که به شهر هزار و یک کلیسا نامی است - اشک سیزدهم .1 سرشت و ذات و هم به معنای توانایی شخص - نرسیده - خروس زیبای این شهر کهن، نامی است ۲. نام امروز آتشکده آذرگشنسپ ۳. حرف تعجب - فروغ ایزدی شاهان - گیاهی بیبرگ که همانند ریســمان به گیاهان شبدر و خیــار میپیچد و باعــث زردی و نابودی آنها میشود - از مرکزهای استانی کشورمان با بیش از ده هزار سال پیشینه .4 جزیرهای زیبا با خاک ســرخ در خلیج پارس مریدان جوانان بسیار جویای آن هستند! - پیر عرفان در نزد ۵.افزایشحجمبرنجهنگامپخت-نام دخترانهآریاییبهمعنایمانندخورشیدخوراکسنتیوشیرینگناباد .6 بوی رطوبــت - تو و من - آب منجمد - درز و میان .7 از شاهان شاهنامه - استان پهناوری کهکانونقیامعلیهخلیفههایعرببود .8 از چهار آخشیج - حرف تردید - اینور مازندرانی - ساز شاکی .9 از شاهان شاهنامه - شهر ده هزار ساله در استان اسپهان - تردید .10 نام راستین و تاریخی کشور آذربایجان - درخــت زیبا که از نمادهای ملی ایرانیان است - نام پسرانهی آریایی به معنای امید که در کردستان رایج است .11 حیوان زیبا و وفادار - خودروی گشت ارشاد - رودخانهای در استان پارس - صوت برای راندن گوسپند ۲1. نام دو استان زیبای کشورمان که دارای مردمانی دلیر، بافرهنگ و ایراندوست است ۳1. از گامههای آیین مهر - آتشکدهای از دورهی اشکانی در نزدیکی خورموج استان بوشهر - از پهلوانان شاهنامه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.