اقلیتها هیچ جایگاهی ندارند که بخواهند در شورای شهر باشند

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرامرز دانش

شاکی سپنتا نیکنام:

علی اصغر باقری، نفــر چهل و پنجمین انتخابات شورای شــهر یزد، که شکایت او بــه دیوان عدالت اداری تعلیق ســپنتا نیکنام از شورای شهر را در پی داشت در ویدیویی که پخش کرده اســت میگوید اقلیتها در شهر هیچ جایگاهی ندارند که بخواهند در شورای شهر باشند. وی در این ویدیو که برای اعتمادآنالین فرســتاده اســت میگوید: «اســالمیت شورای شــهر را باید جدی گرفت و نباید به اســالمیت شهر خدشهای وارد شود. با توجــه به اینکه اکثریــت قریب به اتفاق مردم یزد مسلمان هســتند و اقلیتهایی که هســتند بعضا کمتر از یک درصد هستند، لذا اینها هیچ جایگاهــی ندارند که بخواهند در شورای شهر باشند.» نفر چهل و پنجــم انتخابات پنجمین دورهی شــورای شــهر یزد در بخش دیگری از این ویدیــو کســانی کــه باشــندگی (:حضور) زرتشــتیان در شــورای شــهر را میپذیرند مجــرم میخواند و میگویــد: «جدای از آن شورای محترم نگهبان هم اخیرا اعالم کرده که اینها حقی که در نامزدی شــورای شهر باشند را ندارند و تبصرهای در مصوبه ی سال ۵۷۳۱ بوده که آن تبصره ملغی اعالم شــده و با توجه به اصل ۴ قانون اساســی هر کس عضویت اقلیت زرتشتی را برای شورای شهر یزد بپذیرد خودش مجرم است، آن کسی که رای را بشــمارد نیز تخلف کرده و این قضیه باید تمامشده تلقی شود.» وی همچنیــن در نامــهای هــم کــه بــه اعتمادآنالیــن نوشــته، دربارهی شــکایت از ســپنتا نیکنام مینویســد: «این شکایت به خاطــر خودم بــوده، به خاطــر ترس از روزی اســت که در ســورهی ۷۳ آیهی ۴2 و ســوره ۶۷ آیهی 0۱ و ... بــه آن متذکر شــدهایم و اینجانب وابســته به هیچ گروه و جناحی نیستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.