آغاز برداشت طالی سرخ در قطب زعفران جهان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سپینود جم

نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران در ماه پایانی پاییز بخشی از زمینهای کشاورزی زیر کشت این فرآوردهی کشاورزی را در جایجای ایران سرخپوش کرده است. کشــت 0۸ هزار هکتاری زعفــران در تربت حیدریه کارگران بسیاری از شهرها و روستاهای پیرامون را در فصل برداشــت این فرآورده به این شهر میکشد. کشــت و برداشت زعفران در تربت حیدریه برای نزدیک به 0۷ هزار تن کارآفرینی میکند. خراســان رضوی با داشتن ســهم 0۸ درصدی از فرآوری (:تولید) زعفران ایــران با نام قطب فــراوری زعفران جهان شناخته میشود. سطح زیر کشت طالی سرخ در کشور بیش از 100 هزار هکتار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.