ســوداگران آثار باســـتانی به دام افتادند

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده بامداد رستگار

ســوداگران آثــار باســتانی و فرهنگــی در مشکینشهر که بر پایهی گزارشهای دریافتی از شهروندان شناسایی شدند به دام افتادند. به گزارش ایلنا فرنشــین (:رییس) ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان مشکینشهر از فروپاشی سه گروه سوداگران آثار باســتانی و فرهنگی در شهرستان مشگینشهر آگاهی داد. محــرم صفری در دیدار با خبرنگاران با گفتن این خبر افزود: بر پایهی گزارش دریافتی از شــهروندان و در یک عملیــات غافلگیرانه و با پشتیبانی پاسگاه انتظامی الهرود از اقدام غیرقانونی این ســه گروه جلوگیری شد. این سوداگران در بخش قیزیلبره قصد کاوش غیرمجاز داشتند که در عملیاتی که نزدیک به هفت ساعت به درازا کشید دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.