سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بهشــت و دوزخ واکنش طبیعی رفتار انسان است. واکنشی است که در ایــن جهان، چه مادی و چه مینوی به خودش بازمیگردد و بر وجدان و روانش اثر میگذارد و بهترین شادی و آرامش(بهشت) و یا بدترین حالت درونی(دوزخ) را برای او پدید میآورد: «و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رســیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منشها از آن پیروان دروغ و بهترین منشها از آن پیروان راستی خواهد بود.»(گاتها-یسنای03-بند4) «ای مــردم، هرگاه این آیین بر نهادهی مزدا را دریابید که کیفر رنج دیرنده از آن دروندان اســت و شاد و سود بیکران برای راستان، آنگاه در پرتو این آیین بهخوشبختیورستگاریراستینخواهیدرسید.»(گاتها-یسنای03-بند11)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.