روزنـــگار

Amordad Weekly Newspaper - - News -

۷ آذر

270 سال پیش: ابراهیمشاه، سومین پادشاه افشار این دودمان به دست نیروهای شاهرخمیرزا كشته شد و خود شاهرخ جانشین او شد. ابراهیمشاه، كه نام راستینش محمدعلی بیگ بود، برادرزادهی نادرشاه بود و تنها شش ماه بر تخت پادشاهی نشست.

8 آذر ١١ آذر ۵١ آذر

60١ سال پیش: روسیه برای بیرون راندن «مورگان شوستر» آمریکایی به ایران اولتیماتوم داد.

507 سال پیش: در روزگار صفوی در پی نبرد مرو میان شاه اسماعیل یکم و ازبکان تازنده به خراسان، ازبكها شکست سختی خوردند و فرماندهی آنان، شیبك خان، نیز كشته شد.

96 سال پیش: درگذشت میرزا كوچك خان جنگلی 2١2 سال پیش: «پاول سیسیانوف»، فرماندهی روسیهی تزاری، در جنگهای ایران و روس كشته شد. او پیشتر پیروزیهای بسیاری به دست آورده بود و كشته شدنش در شهربندان (:محاصره) باكو رخ داد. سیسیانوف را در آن زمان در ایران به نام «اشپختر» میشناختند كه این واژه دگرگونشدهی واژهی «انسپکتور» به چم (:معنی) بازرس است و زبانزد (:ضربالمثل) «مگر سر اشپختر آوردهای؟» اشاره به كشته شدن او و فرستادن سر بریدهاش به دربار فتحلیشاه قاجار دارد.

۷١ آذر

١١7 سال پیش : چیرگی مغولها بر گیالن مغولها به شوند پوشش جنگلی و بودن گیالن میان كوهستان و دریا، دیرتر بر اینجا چیره شدند.

یارینامه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.