مناسبتهای فرهنگی را سیاسی نکنیم

«امرداد» فرهنگدوستان را به پویشی مردمی فرامیخواند

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده نگار جمشیدنژاد

شناســهی هر ســرزمینی افزونبر اینکه برآمــده از فرهنــگ، آییــن و باورهای مردمان آن گستره است وامدار چهرادهایی (:اشخاصی) اســت که در درازای تاریخ با منش و کردار خود با تار و پود آن فرهنگ درآمیختهانــد. پاسداشــت بنمایههــای فرهنگــی و تاریخی خویــشکاری مردم و فرمانروایان هر ســرزمین اســت زیرا زنده نگاه داشــتن این بنمایهها در فراز و فرودهــای روزگار حلقهی پیوند هازمان (:جامعه) و بازدارندهی ازهمگســیختگی فرهنگی است. شــوربختانه به شوند (:دلیل) بیمهری مســووالن و نبود نگرش درست، زمینه برای دستاویز شــدن این بنمایهها از ســوی برخی گروهها و جریانهای سیاســی فراهم شده است تا خواسته و ناخواسته تیشه بر ریشــهی داشــتههای تاریخی و فرهنگی این ســرزمین بزنند. جشــنهایی همچون ســده، تیرگان، مهــرگان و اســفندگان که ریشــه در باورهای ارزشمند نیاکان ما دارد در گذر ســدهها و هزارهها همچنان نگاه داشته شدهاند. نام چهرادهایی چون کورش، داریوش و یعقوب لیــث صفاری بخشــی از بالندگی تاریخی این سرزمین است و شایسته است در گاهشماری رسمی کشور روزی برای یادکرد از آنها ویژه شود. اگر مسووالن سپاسداری از ایــن چهرادها را خویــشکاری خود بدانند زمینهی بهرهمنــدی نــاروا از دیگر گروهها گرفته و بســتر همدلی و همرایی در هازمان فراهم میشود. با نگرانیهایی که این سالها در روزهای ویژهای همچون جشــن ســده، تیرگان و بزرگداشــت کورش بزرگ گریبان مــردم و مســووالن را میگیــرد، هنگام آن رسیده است که مناسبتهای ملی و فرهنگی از جریانهای سیاسی دور نگاه داشته شوند. امرداد به عنــوان هفتهنامهای تاریخی و فرهنگی که همواره کوشــیده اســت پاســدار آیینها و فرهنگ نیاکانی باشد اندیشــمندان، فرهنگدوســتان، مردم و مســووالن را به راهاندازی پویشــی با عنــوان «مناســبتهای فرهنگی را سیاسی نکنیم» فرامیخواند. در همین راســتا چند تن از پژوهشگران و کنشگران فرهنگی در گفت و گویی دیدگاه خــود را در این باره با ما درمیان گذاشتهاند که در پی میخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.