آلمانیها بازار تهران را بازسازی میکنند

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده سپینود جم

بهســازان (:مرمتگران) آلمانی و ایرانی در برنامهی بازســازی چهارســوق بزرگ بازار تهران، همهی گــچ بریها و نگارههایهای اصلــی و الیههــای گنبد را بــا نگاهداری رنگهای اصلی بازسازی میکنند. «کریســتین رابه» بهساز و فرنشین (:رییس) کارگاه بازسازی چهارسوق بزرگ بازار تهران گفت: گروه در زمان بازســازی بخش باالیی ســازه، که به کاله فرنگی نامور اســت، به گچبریهایی دســت یافت که درست همانند گچبریهای برجســتهای است که در بخش پایینتر تاق هست. البته اکنون تنها خطهایی از این گچبریها بر جای مانده است. ایــن بهســاز آلمانــی مهــرازی (:معماری) چهارســوق بزرگ بازار تهــران را اینگونه بازگــو کرد که بخشــی از این ســازه که در دید مردم اســت برجســته، گنبــد آن صاف و بــاالی گچبریهــا نگارههایی اســت که پیشتر دورتادور نگارگری (:نقاشی) شدهاند. گلهای برجستهی گچبری شده نیز زیر گنبد نگارگری شده است. کریســتین رابه در دنباله با یاد از دشواریها و استواری ســازهی چهارسوق افزود: مشکل گنبد این ســازه همان چیزی اســت که در همهی گنبدهای اروپا و ایران هســت و آن اســتواری تنها یک ســوم باالیی سازه است بــه گونهای که این بخــش از دیگر جاهای ســازه اســتواری بیشــتری دارد. این همان شــوندی (:دلیلی) اســت که بــر پایهی آن همهی گنبدهای جهان همواره به دو ســوم پایین گنبد فشار میآورند و حرکت میکنند. از همیــن روی، ترکهای تــرازی (:افقی) و ســتونی (:عمــودی) پدیدهای زاســتاری (:طبیعی) اســت و گنبد در وضعیت خوبی به سر میبرد. چهارســوق بزرگ بــازار تهــران از روزگار زندیه و قاجار بر جای مانده اســت و در بازار «چهل تن» جای دارد که در ســال ۶۵۳1 خورشیدی به شمارهی 1۵41 به عنوان یکی از یادمانهای ملی ایران ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.