بازماندن ایران از ثبت پروندههای چند ملیتی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ایران سهمیهی ویژه یا چندملیتی میراث ناملموس خود را برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو در سال ۸۱۰۲ میالدی از دست داد. ایران باید پروندههای مورد نظر خود را برای ثبت در فهرست جهانی میراث ناملموس سال ۸۱۰۲ یونسکو در ماه مارس سال ۷۱۰۲ فراهم میکرد و برای ســتاد ویژهی این سازمان میفرستاد. ولی سازمان میراث فرهنگی هیچ پروندهای برای بررســی به یونسکو نفرستاده اســت. این در حالی اســت که ایران با دیگر کشورها جستارهای (:موضوعات) مشــترک بسیاری داشــت و میتوانست در زمینهی میراث ناملموس پروندهی چند ملیتی فراهم کند. پروندههای چندملیتی کرانهای (:محدودیتی) برای جای دادن در فهرست جهانی ندارند و ایران میتوانست دربارهی فرهنگهای مشترک بین دو یا چند کشور پروندهای فراهم کند. در زمینهی پروندههای ملی تنها میتوان هر یک سال و نیم یک پرونده را وارد فهرست جهانی کرد و چون امسال پروندهی چوگان به صورت ملی ثبت میشود امکان ثبت پروندهی ملی دیگری برای سال ۸۱۰۲ شدنی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.