صنایع دستی زنان قشم در ایتالیا چشمنوازی میکند

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بــه گزارش خبرگــزاری موج و بــه گفتهی مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری سازمان منطقهی آزاد قشم صنایع دســتی زنان هنرمند قشــمی برای نخستین بار در نمایشــگاه آرتیجیانای میالن ایتالیا به نمایش گذاشته شد. سیدمحمدامین جعفری حسینی افزود: پوشاک زیبــا و رنگارنــگ زنان جزیــره، طرحهای گوناگون گالبتوندوزیشــده روی پوشاک، تابلوهای خوسدوزیشــده، عروســکهای بومی این گســتره، روبنــده (:برقع) و صنایع ساخته شــده با صدفهای دریایی هنر دست زنان جزیرهی قشــم اســت که به نمایشگاه جهانی صنایع دســتی در شــهر میالن ایتالیا راه یافته اســت. وی گفت: نمایشگاه میالن یکی از پنج نمایشگاه برتر جهان در زمینهی صنایع دستی است. در این نمایشگاه صنایع دستی ۹۳۱ کشور در ۸۱ تــاالر بزرگ مرکز نمایشــگاههای جهانی به نمایش گذاشــته شده است و تا ۹۱ آذرماه بر پا است. جزیرهی قشــم بــا ۰۰5۱ کیلومتر مربع گســتردگی به فرنام (:عنوان) بزرگترین جزیرهی ایرانی در جنوب ایران است. زنان این جزیره با آفرینش کارهای ارزشمند در زمینهی صنایع دستی جایگاهی ارزشمند در یاری رساندن به اقتصاد خانواده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.