کهنترین فرهنگ یکجانشینی در تپهی بیبی زلیخایی

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نخســتین کاوشهای باستانشناســی تپهی بیبی زلیخایی که به گمانی دارای کهنترین فرهنگ یکجانشــینی این بخش از زاگرس است آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفتهی احمد آزادی، باستانشــناس، کاوش تپــهی بیبی زلیخایی در پیوند بــا دیگر کاوشهای انجام شــدهی دورهی نوسنگی در ایران به ویژه در گسترهی جنوب خاوری ایران است. وی آرمــان بنیادیــن کاوش در تپهی بیبی زلیخایــی را پی بردن به ســویههای (:جنبه) گوناگون زندگی در این گستره دانست. آزادی به دســت آوردن برجایماندههای گیاهان و جانوران برای بازســازی گذران (:معیشــت) اقتصادی مردمان دورهی نوسنگی، به دست آوردن نمونههایی بــرای تاریخگذاری مطلق برای تعیین پیشینگی گســتره و پیوند آن با هازمانهای (:جوامع) نوسنگی دیگر گسترهها مانند فارس، خوزستان و زاگرس مرکزی را از دیگر آرمانهای کاوش در این گستره خواند. بــه گفتــه ایــن باستانشــناس دیرینگی گســترهی بیبــی زلیخایی بــه دوران نوســنگی برمیگــردد و بهگمانــی این گســتره کهنترین فرهنگ یکجانشینی این بخش از زاگــرس را دارد. با نگرش بــه ارزشــمندی ایــن دوره در رونــد دگرگونیهای هازمان بشــری از آن به فرنام انقالب نوسنگی نیز یاد میشود. این باستانشــناس گفت: ضرورت انجام کاوش در گستره پی بردن به سویههای گوناگون و احتمالــی کهنترین فرهنگ یکجانشینی این بخش از زاگرس است. تپهی بیبی زلیخایی با بلندای ۴۷۶ متری از آبهــای آزاد، در بخش جنوب باختری کهگیلویه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.