یادمانهایی از هند در کاخ گلستان به نمایش درآمد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

نمایشــگاه برگزیدهای از آفرینههــای (:آثار) هند در روزگار قاجار با باشــندگی (:حضور) ۰۲ نماینده از کشــورهای گوناگون در ساختمان بادگیر کاخ گلستان گشایش یافت. به گــزارش مهر مســعود نصرتی فرنشــین (:مدیر) مجموعهی میراث جهانی کاخ گلستان دربارهی این نمایشگاه گفت: برای نخستین بار است که کاخ گلســتان شماری از یادمانهای ارزشمند هنرمندان کشور هند از روزگار قاجار را از گنجینهی این مجموعهی میراث جهانی برای نمایش برگزیده است. وی افزود: با بررسی پیوندهای (:روابط) ایران و هند در هزاران ســال به خوبی میتوان دید که این دو کشور دارای همانندیهای فرهنگی بسیار بودند و میتوان فرهنگ را بنیادیترین و کلیدیترین سنجه (:مولفه) در پیوستگی و پیوند میان آنها در درازای پیشــینهی چندین هزار ســاله دانســت. همچنین درخشش این هماننــدی فرهنگــی در زمینههای گوناگون ماننــد هنر، مهــرازی (:معمــاری)، عرفان، ادبیات و خنیاگری (:موسیقی) به روشنی دیده میشود و به گفتهی جواهر لعل نهرو «روابط ایران و هند یک داستان کهنهی تاریخ جهان است و به نظر میرسد که از این هم کهنتر به شمار میرود.» نمایشــگاه برگزیــدهی آفرینههــای هند در دو بخــش بر پا میشــود. بخش نخســت آفرینههای پیشکشــی (:اهدایی) کشور هند به ایران در روزگار قاجار است که نمایش ۰5 اثــر ویژه مانند نســخههای دبیرهای (:خطــی) برگزیــدهی کاخ گلســتان در دورههای تیمــوری، صفوی و قاجار مانند «دیوان پنج گنج جامــی» که نامیترین نگارگران روزگار تیموری و صفوی آن را نگارگری کردهانــد به همراه «دیوان امیر حسن دهلوی» از سرایندگان پارسیگوی هندوســتان در ســدهی هفتم و هشتم و دیوان «امیرشــاهی ســبزواری» روزگار تیموری را در بر میگیرد. در بخش دوم نمایشــگاه دو آلبوم از هفت آلبوم فرتور (:عکس) از فرتورهای تاریخی گزینش شــدهی کشــور هند همــراه ۳۴ فرتور از سازهها، چشــماندازها (:منظره) و چهرادهای (:شــخصیت) کشور هند است که در فرتورخانهی کاخ گلستان به نمایش گذاشته شده است. نمایشــگاه آفرینههــای برگزیدهی هند تا پایــان آذرماه در مجموعــهی جهانی کاخ گلستان بر پا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.