«دلمه» به نام و کام بیگانگان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

جمهوری آذربایجان در دوازهمین نشست ساالنهی ستاد میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، خوراک سنتی «دلمه» را به نام خود در فهرست میراث جهانی به ثبت رساند. در دوازدهمین نشست ساالنهی ستاد میراث فرهنگی ناملموس یونسکو که از چهارم تا نهم دسامبر (۳۱ تا ۸۱ آذرماه خورشیدی) در کره جنوبی برگزار میشود، ۵۳ اثر از کشورهای گوناگون برای ثبت در فهرست جهانی مورد بررسی قرار میگیرد. شوربختانه در ادامهی بیخبری مســووالن میراث فرهنگی ایران، جمهوری آذربایجان بار دیگر توانست یکی دیگر از میراث ناملموس ایرانی را در چارچوب پروندهای با نام «سنت پخت و به اشتراکگذاری دلمه» به عنوان یک نشانگر شناسهی (:هویت) فرهنگی در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو به ثبت برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.