پیچازه(:جــدول)

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی:

۱. گســترهای ســپند و زیبا که کانون و سرچشــمهی همهی دانشهای انسانی در طــول تاریخ جهان بوده، هســت و خواهد بود ۲. شــهر دوازده هزار ســاله در استان همدان - نشان دادن ۳. مــادر زن! - واژهی کهن آریایی به معنــای برهنه - به یاد آمدن - از چهار آخشیج .4 شــهر مدرن و زیبای استان تهران با پیشینهی هشت هزار ساله - نام سفینه فضایی باستانی در نوشتههای آریاییان ۵. نــژاد مقــدس ایرانیــان - به خاطر داشتن - از واحدهای سنجش ۶. سیلی - شهر ده هزار ساله در استان خراسان جتوبی - حرف تردید ۷. درخت زبان گنجشک - قومی ایرانی در قفقاز ۸. مقدار کم در گویش زیبای مازندرانی مرکزی پایتخت کشــور کنیــا - بزرگ و نام کوهی زیبا در خنجین استان .9 از پرنــدگان زیبــا - آریــا به معنای باالنشــین، درخشــان و نجیــب - نام پسرانه آریایی ۰۱. اثر هومر - داروساز و داروفروش ۱۱. تــو و من - گیاهی هــرز و بدون برگ که به دور گیاهــان خیار و خربزه میپیچد - حرف ندا - پوستین ۲۱. از ابزارهــای ورزشــی زورخانه - کوهی زیبا با آثار دوازده هزار ســاله در ۰۰۱ کیلومتری شهر یزد ۳۱. روغن حیوانی معروف!

ایستایی:

۱. خــورش خوشــمزه و نامــی شــهر کرمانشاه ۲. همپرسی و رایزنی - پادزهر ۳. خانــدان - صــدای درد - گرفتن و بردن - قورباغه در گویش گنابادی .4 آیینی کهن در کرمانشاه و کردستان است جزیره زیبای کشــور استونی که در جذب گردشگر موفق ۵. نام دخترانه آریایی و نام کوهی در بخش فین بندرعباس - از چهار آخشــیج - گرفتم در گویش زیبای اصفهانی ۶. واژهی کهن آریایی بــه معنای بریدن - از میدانهای قدیمــی تهران به معنای تازه تاسیس - نشانه جمع ۷. پســوند نســبت در پایــان واژه - زادگاه اشوزرتشت ۸. خوراک سنتی ایرانیان - منطقهای باســتانی و هشت هزار ســاله به معنای جایگاه گل سرخ میان تهران و کرج - خوراک سنتی ایرانیان .9 بــدی و ناپاکی - حیوان زیبا و نجیب - روستای زیبا و هشت هزار ساله در لواسان ۰۱. سپهســاالر خسروپرویز به معنــای جوانمرد کوچک - سوبسید! ۱۱. کچــل - موجــود استورهای در خلیج پارس که دانش را به مردم خوزســتان آموخت - نماد چگالی - حرف ندا ۲۱. نام چند تن از پادشــاهان فرانسه - شهر زیبای هشــت هزار ساله در شمال تهران ۳۱. چشــمه پلکانی بینظیر و بسیار زیبا در جهان در استان مازندران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.