سخن اندیشهبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - News - (خردهاوستا- اشهینگاه)

در خردهاوستا نیایشی به نام «اُشهینگاه» دارد. گاه اُشهین گاه پایانی یک شبانهروز است که از نیمهشب تا هنگام برآمدن خورشید به درازا میکشد. اشهینگاه در این نماز به زیبایی گرامی داشته میشود: «این نماز ســپیدهدم، نماز راســتی و درســتی را گرامی میداریم. ســپیدهدم زیبا را میستاییم. ســپیدهدم درخشان، ســبک رفتار، بیدارکننــدهی مردم، هشــداردهندهی دالوران را، ســپیدهدمی را که خانمان را آرامش و افزایش میبخشــد، میســتاییم. سپیدهدم سبک و ســبک رفتار را که بر هفت کشور زمین میگسترد گرامی میداریم و ارج میگذاریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.