قلعه ایرج

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دژ ایرج که شوربختانه تنها دیوارهایش در کشتزارهای ورامین به یادگار مانده، سازهای ساسانی است. امروزه درون این بارو به زمینهای کشاورزی دگرگون شــده است. دیوارهای آن مستطیل شکل و پیرامون 12 متر بلندا دارند که این خود، دژ ایرج را در جرگهی دژهای بلند ایران مینهد. درون دیوارهــای پهن قلعه راهروهایی بــوده و برجکهای دیدهبانی را به هم پیوند میداده است. مالت دیوارها از خشت و آجر اســت. در بیرون دژ نیز سنگرهایی ساخته شده است. در کانــون هر یک از گوشــههای دژ، دروازهای بوده و امروز دروازهی شــمال خاوری آن پابرجاتر مانده است. زاویهای که دیوارهای دژ با ســویههای (:جهتهای) جغرافیایی میسازد، میتواند بازگوکنندهی بررسیهای ستارهشناسی آن باشد. به این سان که اگر از رئوس شــمال خاوری (:شرقی) و جنوب باختــری (:غربی) دژ بــه یکدیگر بنگریــم، میتوانیم زمان انقالب تابستانی و زمستانی را بیابیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.