آیا پیروان ادیان توحیدی به شوراها راه مییابند؟

کلیات در مجلس تصویب شد، جزییات چشمبه راه رایگیری

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد مهبد فرامرزی

مجلس‌در‌نشســت‌هشــتم‌آذرماه‌خود‌ کلیات‌طرحی‌را‌تصویب‌کرد‌که‌بار‌دیگر‌ راه‌را‌برای‌ورود‌پیروان‌ادیان‌توحیدی‌به‌ شوراهای‌شهر‌و‌روستا‌باز‌م ‌یکند. طرح‌دو‌فوریتی‌اصاح‌قانون‌شوراها‌را‌ اســفندیار‌اختیاری،‌نماینده‌ی‌زرتشتیان‌ در‌مجلس‌از‌ســوی‌کمیسیون‌شوراها‌ ارایه‌کرد‌و‌ســپس‌مخالفان‌و‌همراهان‌ (:موافقان)‌طرح‌شــوندهای‌(:دالیل)‌رد‌ و‌تایید‌آن‌را‌بازگو‌کردند.‌ســپس‌علی‌ الریجانی،‌ رییس‌ مجلس،‌ یادآوری‌ کرد‌ که‌تاکید‌اصل‌چهارم‌قانون‌اساســی‌بر‌ اســامی‌بودن‌قوانیــن،‌اصول‌دیگر‌را‌ نفی‌نمی‌کند‌و‌شورای‌نگهبان‌نمی‌تواند‌ پــس‌از‌زمان‌مقرر‌در‌قانون‌اساســی،‌ قانونی‌را‌خاف‌شرع‌بداند. سرانجام‌کلیات‌این‌طرح‌به‌رای‌گذاشته‌ شــد‌و‌به‌تصویب‌نمایندگان‌رسید.‌این‌ طرح‌در‌صورت‌تصویب‌جزییات‌در‌نشست‌ ۹1‌آذرماه‌مجلس‌و‌تصویب‌شورای‌نگهبان‌ یــا‌تایید‌مجمــع‌تشــخیص‌مصلحت‌نظام‌ اجرایی‌می‌شود. برپایه‌ی‌گفته‌ی‌اسفندیار‌اختیاری‌این‌طرح‌ تثبیت‌قانون‌پیشــین‌است‌که‌امسال‌پس‌از‌ 12‌سال‌از‌ســوی‌شورای‌نگهبان‌لغو‌شد‌و‌ در‌صورت‌تصویب‌آن‌بــار‌دیگر‌به‌پیروان‌ ادیان‌الهی‌پروانه‌ی‌هموندی‌(:عضویت)‌در‌ شوراهای‌شهر‌و‌روستا‌داده‌می‌شود. در‌دو‌تبصره‌از‌ماده‌ی‌یک‌قانونی‌که‌امروز‌ کلیات‌آن‌تصویب‌شد‌آمده‌است: تبصره‌1:‌اقلیت‌های‌دینی‌شــناخته‌شده‌در‌ قانون‌اساسی‌ساکن‌در‌شهرها‌و‌روستاهای‌ کشــور‌می‌توانند‌نامزد‌انتخابات‌شــوراهای‌ اسامی‌همان‌شهر‌و‌روستا‌شوند. تبصره‌2:‌اقلیت‌های‌دینی‌شــناخته‌شده‌در‌ قانون‌اساســی‌به‌جای‌اسام‌باید‌به‌اصول‌ دین‌خود‌اعتقاد‌و‌التزام‌عملی‌داشته‌باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.