یاریرسانی زرتشتیان کرمان به زلزلهزدگان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

زرتشــتیان‌کرمان‌با‌دیگر‌همشــهریان‌ خود‌برای‌یاری‌رســانی‌بــه‌زلزله‌زدگان‌ باختر(:غرب)‌کشور‌همراه‌شدند. پوریا‌نوشادی‌از‌زرتشتیانی‌که‌در‌این‌کار‌ نیک‌همراه‌بوده‌اســت‌به‌خبرنگار‌اَ ُمرداد‌ گفت:‌بــا‌اید‌هی‌همشــهری‌خو ‌بمان،‌ جــواد‌مظفری،‌تصمیــم‌گرفتیم‌تا‌برای‌ یار ‌یرســانی‌به‌زلزلــ ‌هزدگان‌از‌هازمان‌ (:جامعه)‌زرتشتیان‌کرمان‌یاری‌بخواهیم.‌ در‌ایــن‌میــان‌گروهی‌از‌همکیشــان‌و‌ همچنین‌ انجمــن‌ زرتشــتیان‌ کرمان‌ و‌ باشگاه‌اردشیر‌همتی‌به‌همراه‌دیگر‌همشهریان‌ کم ‌کهای‌خود‌را‌به‌دست‌ما‌رساندند. وی‌دربــار‌هی‌چگونگــی‌یــاری‌رســاندن‌به‌ زلزل ‌هزدگان‌گفت:‌در‌واپســین‌روزهای‌آبا ‌نماه‌ با‌ســه‌خودر ِو‌باری‌از‌یار ‌یهای‌مردم‌به‌سوی‌ کرمانشاه‌رفتیم‌و‌در‌آنجا‌اجناس‌را‌به‌امین‌منطقه‌ سپردیم‌تا‌او‌بر‌پای ‌هی‌نیاز‌مردم‌در‌درازای‌زمان‌ آ ‌نها‌را‌پخش‌کند.‌پخش‌کردن‌اسبا ‌ببازی‌میان‌ کودکان‌زلزل ‌هزده‌در‌درازای‌راه‌نیز‌دیگر‌کار‌این‌ گروه‌بوده‌اســت‌که‌به‌گفت ‌هی‌نوشادی‌شادی‌ بسیاری‌را‌برای‌کودکان‌به‌ارمغان‌آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.