اینجا کجاست؟

Amordad Weekly Newspaper - - News -

این پل تاریخی به بلندیهای جنوبی زاگرس نزدیك است. این نگاره چه نام دارد و در کجا جای گرفته است؟ در صورت شناسایی تصویر، نام آن را به سامانهی پیام کوتاه امرداد 0٢١883٢533١ پیامك کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.