روزنـــگار

Amordad Weekly Newspaper - - News - 8٢ آذر

284 سال پیش: پیمان آشتی میان ایران و عثمانی بسته شد. بر پایهی این پیمان عثمانیها همهی سرزمینهایی را که از 10 سال پیش از آن گرفته بودند پس میدادند و گنجه، شیروان، ایروان و تفلیس به ایران بازمیگشت، دربندان (:اسیران) آزاد میشدند و توپهای گرفتهشده پس داده میشد. عثمانیها به این پیمان وفادار نماندند، پس نادرشاه به زودی جنگ تازهای را با عثمانی آغاز کرد. دیگر رویدادهای آذرماه 290 سال پیش: نادرقلی بیگ، نادرشاه آینده و فتحعلیخان قاجار، نیای آقامحمد خان و بنیادگذار دودمان قاجار برای رزم با افغانهای شورشی به شاه تهماسب دوم پیوستند. شاه تهماسب پسر شاه سلطان حسین بود که از اصفهان گریخته و رهبر نبرد با افغانها شده بود. در آینده فتحعلیخان به دست نادر کشته شد، سپس نادر تهماسب را هم از پادشاهی برکنار کرد و خود، دودمان افشار را بنیاد نهاد. 286 سال پیش: شاه تهماسب که از نیروی روزافزون نادر نگران شده بود کوشید خودی نشان دهد، پس در نبود نادر با عثمانیها، که باختر کشور را گرفته بودند، جنگید ولی شكست خورد. 268 سال پیش: سید محمد مرعشی، متولی امام رضا که مادرش دختر شاه سلطان حسین بود، در مشهد شورشی به راه انداخت که مایهی دستگیری شاهرخ، پادشاه افشار و نوهی نادرشاه شد. شاهرخ کور و از پادشاهی برکنار شد و خود سید محمد با نام «شاه سلیمان دوم» تاج شاهی بر سر نهاد. پادشاهی شاه سلیمان دوم سه ماه بیشتر نپایید و در پی شورش سرداران برکنار شد. 214 سال پیش: فتحعلیشاه برای پدید آوردن انگیزهسازی در راستای ایستادگی در برابر روسها به ایروان رفت. او در کلیسای اچمیادزین با داوود، خلیفهی ارمنیان دیدار نمود. داوود که به تازگی از سفر اروپا بازگشته بود به شاه اندرز داد که با ناپلئون همپیمان شود.

یارینامه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران

١٢ آذر 969 سال پیش: ابوریحان بیرونی، دانشمند بلندآوازهی ایرانی، درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.