نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

بانوی ارجمند فرهدخت فرزانگان 1/000/000 سرور ارجمند فرهمند فرزانگان 1/000/000 ریال بانــوی ارجمند پروین زندی به مناســبت سرسال روانشاد اسفندیار جمشید زندی 500/000 ریال ریال بانوی ارجمند گلناز فریبرز به نامگانه مادرشان روانشاد پریدخت دینیاری 2/000/000 ریال بانوی ارجمند نسرین ساسانی به نامگانه روانشاد دکتر پرویز اسفندیار حافظی 3/000/000 ریال فرزندان خدارحم بهرام نمیرانیان به نامگانه آنروانشاد 2/000/000ریال بانوی ارجمند نسرین ایزدیار 500/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.