اجرای داستان زال و رودابه و زایش رستم در آمریکا

Amordad Weekly Newspaper - - News -

علی اکبر مرادی موسیقیدان و نوازندهی تنبور کشورمان به دعوت دو دانشگاه 8&/$ و 6WDQIRUG در آمریکا، به اجرای داستان زال و رودابه و زایش رســتم پرداخت. نخستین اجرای این مجموعه در هفتم اردیبهشتماه با همراهی پژمان حدادی نوازنده سازهای کوبهای در دانشگاه 8&/$ انجام شــد و اجرای دوم روز 15 اردیبهشت در دانشگاه استفورد برگزار شد. در این کنسرت علی اکبر مرادی به همراه آرش و کــورش مرادی به اجرای تنبــور پرداخت و پژمان حدادی با سازهای کوبهای آنها را همراهی کرد. آهنگسازی و تنظیم قطعات ازســوی علی اکبر مرادی بر پایهی خنیای (:موسیقی) مقامی تنبور، موســیقی کردی، موسیقی زورخانه و شــاهنامهخوانی کردی انجام شــد. دوســتداران فرهنگ و هنر ایران زمین در آمریکا اجراهای هنرمندانهی این گروه را بسیار پسندیدند. همچنین روز 14 اردیبهشت برنامهی سخنرانی علی اکبر مرادی پیرامون موسیقیهای ایرانی و به ویژه موسیقی تنبور در دانشگاه استنفورد برای دانشجویان و استادان آن دانشگاه و دوستداران فرهنگ و هنر ایران انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.