رمان «کلیدر» در نمایشـگاه کتاب پرفـروش شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

رمان «کلیدر» نوشــتهی محمود دولتآبادی، نویسندهی نامآشنای همروزگار (:معاصر)، کــه بزرگترین و مهمترین آفرینهی (:اثر) ادبی چند دههی گذشته ایران است، در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران پرفروش شــد. این رمان، که در دورهی دهجلدی نوشته شــده است، جایگاه ویژهای در ادبیات همروزگار ایران دارد. بسیاری از منتقدان و کارشناسان ادبیات، این آفرینه را بزرگترین و ماندنیترین رمان در ادبیات فارسی میدانند. کلیدر نام کوه و روستایی در خراسان اســت و داستان سرنوشــت غمانگیز خانوادهای کرد را که به سبزوار کوچانده شــدهاند و زندگی رعیتها و قبایل چادرنشین این منطقه را در فاصلهی سالهای ۵۲۳۱ تا ۷۲۳۱ خورشیدی روایت میکند: «اهل خراســان مردم کرد بسیار دیدهاند. بســا که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بودهاند؛ خوشایند و ناخوشایند. اما اینکه چرا چنین چشمهاشان به مارال خیره مانده بود خود هم نمیدانستند. مارال، دختر کرد دهنهی اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، گردنش را سخت و راست گرفته بود و با گامهای بلند، خوددار و آرام رو به نظمیه میرفت...»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.