سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

پیوســتن به اهورامزدا و یکی شدن با او از درخواستهایی است که اشو زرتشــت در گاتاها از آن یاد میکند: «اینک سخن میگویم از آنچه آن ســپندترین مرا گفت؛ سخنی که شنیدنش مردمان را بهترین کار است. آنان که آموزشهای مرا ارج بگذارند و پیروی کنند، به رسایی و جاودانگی خواهند رســید و با کردارهای منش نیک به مزدااهورا خواهند پیوست.» (گاتاها، یسنای54، بند5) «اینک سخن میگویم از آنکه بزرگترین است. در پرتو اشا میستایم او را که نیک، آگاه است و آنان را که با او هستند. بشود که مزدااهورا با سپندمینوی خویش ستایش مرا بشنود. در پرتو منش نیک خواهم کوشید که مهرورزانه به او برسم. بشود که او با خرد خویش مرا از آنچه بهترین چیز است بیاگاهاند.» (گاتاها، یسنای54، بند6)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.