سفال خاکستری

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در نیمــهی دوم هــزارهی دوم پیش از میالد 4500( ســال پیش)، یعنــی همزمان بــا با رواج آهــن در فالت ایران، گونهای ســفال سیاهـخاکســتري در گسترههای شــمال خاوری (:شرقي)، شمال و شمال باختری (:غربي) ایران پدیدار و مایهی (:موجب) دگرگونيهایي در ســاختار فرهنگي و هازمانی (:اجتماعي) گسترههای یادشده شد. باستانشناسان این پدیده را «فرهنگ سفال خاکستري» نامیدهاند. شماری از پژوهشــگران بر این باورند که پدیدهی «فرهنگ سفال خاکســتري» با ورود آریایيها و پیدایش آهن پیوندی نزدیک دارد که البته دیدگاهی ازمیانرفته است. شیوهی ساخت سفال خاکستری بسیار پیچیدهتر از سفالهای معمولی است، زیرا در کورههای بسته فرآوری میشود و به همین راین (:دلیل) آهن موجود در خاک سفال با کربن پدیدآمده از دود برآمده از سوخت چوب واکنش میدهد و به آهن کربنیزه، که رنگی خاکستری تا سیاه دارد، دگرگون میشود. از سویی آذینهای این سفالها نیز بسیار گوناگون است و نقش کنده، نقش افزوده و نقشهای صیقلی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.