پیامآوران آشتی به بیلو رسیدند

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

لکلکهای ســپید باز هم بهار روســتای «بیلو» را ســپیدپوش کردند. بیلو از روســتاهای مرزی شهرســتان مریوان در استان کردستان اســت. این روســتای زیبا در 10 کیلومتری دریاچــهی زریوار و بخش خاوومیرآباد این شهرســتان جای دارد. بر پایهی سرشماری مرکز آمار ایران در ســال ۵۸۳1 خورشــیدی، جمعیت آن 00۶ تن (0۲1خانوار) بوده است. بیلو هر ساله در فصل بهار به راین (:دلیل) داشتن شرایط آبوهوایی مناسب و پوشش گیاهی گوناگون میزبان لکلکها است. لکلکها تا پایان تابستان در این گستره میمانند. کوچ لکلکها در بیلو باعث شده تا این روستا میزبان گردشگران پرشماری باشد. بیلو در میان مردمان روستا به شهر لکلکها نامور اســت، مردم این روستا بر این باورند که آمدن لکلکهای سپید برای مردم این دیار پیامآور خوشبختی و آشتی است. چشمههای جوشان، جنگلهای سرسبز پیرامون و پوشش گیاهی مناسب از چشماندازهای زیبای دشت بیلو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.