شکست رکورد بازدید در رونمایی از جام مارلیک رشت

Amordad Weekly Newspaper - - اخبار -

جــام «مارلیک» پس از نزدیک به نیم ســده دوری از خاستگاه خویش در رشت رونمایی و با بازدید چشمگیری روبهرو شد. به گزارش ایسنا استقبال از این جام به گونهای بــود که مســووالن ناچار به بســتن درهای دیرینکده (:موزه) شــدند. این جــام از زر ناب ساخته شــده است. بلندای جام ۸1 سانتیمتر و بلندای نقشهای برجستهی آن ۲ سانتیمتر است. نقش میانی جام درخت زندگی است که در هر دو ســوی آن، دو گاو بالــدار ازش باال میرونــد. از 9۵ آفرینهی (:اثــر) زرین روزگار آهن از جمله جامهای زرین مارلیک و درخت زندگی در آســتانه هفته پاسداشت دیرینکده و میراثفرهنگی رونمایی شد. گفتنی اســت کــه 9۵ تکــه از آفرینههای بهدســتآمده از هزارهی نخســت و دوم و روزگار آهن در کاوشهای باستانشناسی تپه مارلیک که پیش از این در دیرینکدهی ملی ایران نگهداری میشد، به خجستگی هفتهی میراثفرهنگی به نمایش همگان درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.